Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Volume 28, Issue 5 (2017) Trang: 1752–1762
Tạp chí: Land Degradation and Development

Spatial variability of hydro-physical properties has long been observed, whereas temporal variation is much less documented and considered in studies and applications, particularly of paddy clay soils under different cropping systems. The objective of this study was therefore to assess the seasonal- and inter-seasonal variation of selected hydro-physical properties of a paddy clay soil under different rice-based cropping systems with contrasting tillage. In a long-term experiment, plots were arranged in a randomized complete block design with four treatments and four replications: (i) rice–rice–rice; (ii) rice–maize–rice; (iii) rice–mung bean–rice; and (iv) rice–mung bean–maize. Soil samples were collected at three depths (0–10, 10–20 and 20–30 cm) at three times during two cropping seasons, i.e., 15 days after soil preparation (DASP), 45 DASP and 90 DASP during the winter–spring and spring–summer seasons. Results show that temporal variability of soil bulk density, macro-porosity (MacP) and matrix-porosity within both seasons and between seasons was limited for cropping systems with upland crop rotations, whereas within season variation was significant for rice monoculture system. Observed variation in bulk density, matrix-porosity and MacP was mainly associated with cropping system and soil depth. Field saturated hydraulic conductivity of topsoil showed great temporal variability, both seasonal and inter-seasonal, in correspondence with MacP (r = 0·58). These results highlight the need of depth differentiated soil sampling and time consideration when evaluating management practices on soil physical properties and modeling the hydrological behavior of paddy soil.

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 111-117
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 145-150
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 208-213
Tác giả: Trần Bá Linh
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 266-271
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 42-48
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 95-101
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 51-73
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 102-112
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju - Korea from June 8-13, 2014
20 (2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju ? Korea from June 8-13, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...