Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 25 (2013) Trang: 208-213
Tác giả: Trần Bá Linh
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 08/11/2012

Ngày chấp nhận: 22/03/2013

 

Title:

Effect of organic manure on soil water holding capacity and soil structural stability of soil cultivated fruit, peper and vegetables in Mekong delta, Binh Duong and Da Lat

Từ khóa:

Phân hữu cơ,Nước hữu dụng, Độ bền cấu trúc đất

Keywords:

Organic manure, available water capacity, soil structural stability

ABSTRACT

Soil physical degradation can be occurred under crop production because of excessive and imbalance inorganic fertilizer application. Among them soil water capacity and soil structural stability are important parameters that used for evaluation the physical soil fertility. The objective of this study was to evaluate the effects of organic manure effects on soil water capacity and soil structural stability on several soil types. The soil samples were collected from fields that are cultivated with pepper, vegetable in Mekong Delta, Binh Duong and Đa Lat. The measurement of these effects done by quantifying some soil analyses of soil samples were taken at two depths (0-10 and 10-20 cm). According to the results of statistical analysis, soil structural stability (SA) significantly changes on two different land managements at surface soil layers (0-10 cm) in the organic manure mixed inorganic fertilizer treatment compared to inorganic fertilizer treatment while the water holding capacity and available soil water content were only found with higher value in the organic manure mixed inorganic fertilizer treatment for peper, vegetable and pomelo cultivation.

TóM tă?t

Canh tác trong thời gian dài chỉ sử dụng phân vô cơ, tính chất vật lý đất có thể chuyển biến theo chiều hướng bất lợi cho cây trồng. Trong khi đó, đặc tính giữ nước của đất và độ bền cấu trúc đất luôn được các nhà khoa học quan tâm khi đánh giá độ phì vật lý đất. Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của phân hữu cơ lên khả năng giữ nước và độ bền cấu trúc của đất trồng cây ăn trái, cây tiêu và rau màu trên các loại đất khác nhau ở đồng bằng sông Cửu Long, Bình Dương và Đà Lạt. Kết quả phân tích đất và thống kê cho thấy các điểm thí nghiệm có chất hữu cơ trong đất thuộc loại nghèo đến trung bình-khá (1,3% - 4,8%). Khi bón phân hữu cơ kết hợp với phân vô cơ với liều lượng cân đối thì độ bền cấu trúc ở tầng đất mặt (0-10 cm) của các điểm thí nghiệm được cải thiện và khác biệt có ý nghĩa so với đất chỉ sử dụng phân hóa học theo kỹ thuật canh tác của nông dân. Trong khi ẩm độ thể tích lớn nhất của đất và ẩm độ đất hữu dụng cho cây trồng được cải thiện đối với đất trồng cây ăn trái, cây rau và tiêu, chưa ghi nhận sự cải thiện có ý nghĩa trên đất trồng cây lấy củ như đậu phộng và gừng.

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 111-117
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 145-150
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 266-271
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 42-48
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 95-101
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 51-73
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 102-112
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju - Korea from June 8-13, 2014
20 (2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju ? Korea from June 8-13, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...