Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2016 (2016) Trang: 1-10
Tạp chí: Soil Research

In tropical deltas, intensive monoculture with three rice crops per year (RRR) has been the standard for decades. However, in recent years some farmers have started rice-based rotations with one or more upland crops per year.
The trends for increased grain yields with this new system raises the question as to whether the introduction of upland crops affects properties of alluvial clay paddy soil. This was evaluated in the present study, which was performed at 40 paddy fields in the Vietnamese Mekong Delta under four different cropping systems (10 farms per system) on paddy rice soils: RRR; crop rotation with two rice crops and one upland crop per year (RUR); crop rotation with one rice and two upland crops per year (RUU); and upland crop (UUU). Soil samples were collected at depths of 0–10, 10–20 and 20–30 cm. Most soil properties differed significantly between the RRR and the RUR, RUU or UUU. The RUR, RUU and UUU systems alleviated soil compaction, resulting in reduced penetration resistance and bulk density and increased total and macroporosity at 20–30 cm depth. In addition, aggregate stability index and plant-available water capacity were higher for RUR, RUU and UUU compared with RRR at the 20–30 cm depth. Average soil organic carbon (SOC) stocks ranged from 59.3 t ha–1 in UUU to 72.3 t ha–1 in RUR, with SOC stocks in RRR and RUU being intermediate (66.4 and 68.3 t ha–1) and not significantly different to that of the RUR system. Carbon hydrolysable by HCl (Chydrolysable) was 74–84% greater in the RUR, RUU and UUU than in RRR systems. In conclusion, rice–upland crop systems may alleviate soil degradation resulting from continuous rice monoculture.

Các bài báo khác
Số 06 (2006) Trang: 111-117
Tải về
Số 10 (2008) Trang: 145-150
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 208-213
Tác giả: Trần Bá Linh
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 266-271
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 42-48
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 43-49
Tải về
Tập 55, Số CĐ Môi trường (2019) Trang: 95-101
Tải về
Trong Trần Sỹ Nam và Trần Bá Linh (2021) Trang: 51-73
Tạp chí: Tác động của hệ thống đê bao khép kín đến sinh thái môi trường - Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh An Giang
Trong Trần Sỹ Nam và Đinh Minh Quang (2021) Trang: 102-112
Tạp chí: Thâm canh nông nghiệp và các tác động đến hệ sinh thái
(2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju - Korea from June 8-13, 2014
20 (2014) Trang:
Tạp chí: 20th World Congress of Soil Science. Held in Jeju ? Korea from June 8-13, 2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...