Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 07/08/2014

Ngày chấp nhận: 09/06/2015

Title:

Evaluation of the genetic diversity and the antibacterial activity of Callisia fragrans Lindl.

Từ khóa:

Cây Lược Vàng, đa dạng di truyền, hoạt tính kháng khuẩn, RAPD, MIC

Keywords:

Callisia fragrans Lindl., genetic diversity, antibacterial activity, RAPD, MIC

ABSTRACT

To evaluate the genetic diversity and the antibacterial activity of Callisia fragrans Lindl., 15 plants in different places in Mekong Delta (Ben Tre, Tien Giang, Vinh Long, Can Tho, Soc Trang, Bac Lieu, Dong Thap and Hau Giang) were collected. Their leaves were used for analyzing genetic diversity employing RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) markers and testing the antibacterial susceptibilities expressed as minimum inhibitory concentrations (MIC) by agar dilution method of eight selected Gram positive and Gram negative strains: Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri and Edwardsiella tarda. Results showed that Callisia fragrans Lindl. had genetic diversity and consisted 4 groups with the genetic distance from 2,646 to 5,816. All of them had the most effectivity against Staphylococcus aureus (512 µg/ml ≤ MIC ≤ 1024 µg/ml, best in group 1, 3, 4), second against Edwardsiella tarda and Edwardsiella ictaluri (1024 µg/ml ≤ MIC ≤ 2048 µg/ml, best in group 1). Antibacterial activity of Callisia fragrans Lindl. was lower in the three bacterial strains: Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeroginosa and Aeromonas hydrophila (2048 µg/ml ≤ MIC ≤ 4096 µg/ml) and the lowest effectiveness was observed against two strains: Escherichia coli and Salmonella spp., with MIC=6400 µg/ml.

TÓM TẮT

Để đánh giá sự đa dạng di truyền và khả năng kháng khuẩn của cây Lược Vàng,
15 mẫu cây Lược Vàng đã được thu thập từ nhiều nơi thuộc Đồng bằng sông Cửu Long (tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp  Hậu Giang), được phân tích đa dạng di truyền bằng kỹ thuật đánh dấu phân tử RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) và kiểm tra hoạt tính kháng khuẩn, xác định nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) bằng phương pháp pha loãng trong thạch, trên 8 chủng vi khuẩn G+ và G- tiêu biểu: Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri và Edwardsiella tarda. Kết quả cho thấy: các mẫu Lược Vàng có sự đa dạng về di truyền DNA và chia làm 4 nhóm với khoảng cách liên kết dao động từ 2,646 đến 5,816.  Cao Lược Vàng có khả năng ức chế mạnh nhất trên vi khuẩn Staphylococcus aureus (512 µg/ml ≤ MIC ≤ 1024µg/ml, nhóm 1, 3, 4 mạnh nhất), kế đến Edwardsiella tarda và Edwardsiella ictaluri (1024 µg/ml ≤ MIC ≤ 2048 µg/ml, nhóm 1 mạnh nhất). Khả năng kháng khuẩn của cao Lược Vàng thấp hơn
trên Streptococcus faecalis, Pseudomonas aeroginosa và Aeromonas hydrophila
(2048 µg/ml
≤ MIC ≤  4096 µg/ml) và  yếu nhất trên 2 chủng: Escherichia coli và Salmonella spp., với MIC=6400 µg/ml.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...