Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
Liên kết:

Để đánh giá hiệu quả phòng bệnh và khả năng tác động trên tăng trọng của lá Xuân Hoa (XH), lá XH dạng bột sấy khô được trộn vào thức ăn của gà. Thí nghiệm được thực hiện trên 180 gà nòi 10 ngày tuổi, thí nghiệm gồm 4 nghiệm thức: nghiệm thức đối chứng (không bổ sung bột lá XH), nghiệm thức 1 (2,0 g bột lá XH/kg thức ăn), nghiệm thức 2 (2,5 g bột lá XH/kg thức ăn) và nghiệm thức3 (3,0 g bột lá XH/kg thức ăn) với 3 lần lặp lại. Sau 5 tuần thí nghiệm, kết quả tăng trọng của gà cao nhất ở nghiệm thức bổ sung 2,5 g bột lá XH/kg thức ăn (404,1 g/con), kế đến lần lượt nghiệm thức bổ sung 3,0 g bột lá XH/kg thức ăn (370,1 g/con), 2,0 g bột lá XH/kg thức ăn (344,0 g/con) và thấp nhất là đối chứng (344,0 g/con). Tỷ lệ sống ở nghiệm thức đối chứng thấp nhất (75,6%), kế đến nghiệm thức 1 (93,3%) và nghiệm thức 2 (97,8%) và cao nhất ở nghiệm thức 3 (100%). Tỉ lệ mắc bệnh và số ngày khỏi bệnh trung bình ở nghiệm thức đối chứng cao nhất (33,3% và 5,5 ngày), thấp nhất ở nghiệm thức 2 (4,4% và 1,0 ngày) và kế đến nghiệm thức 1 (11,1% và 5,0 ngày), ở nghiệm thức 3 gà không bị bệnh. Như vậy, bổ sung bột lá XH vào thức ăn tác động tốt trên tăng trọng và phòng bệnh cho gà. Từ khóa:Lá Xuân Hoa, gà, tăng trọng, phòng bệnh

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...