Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về

ABSTRACT

To evaluate the effect of Pseuderanthemum palatiferum on preventing and treating piglet diarrhea, Pseuderanthemum palatiferum in both dried leaf powder (LP) form and as an extract (LE) on preventing and treating diarrhea in piglets, 373 suckling and 400 weaned piglets were used in six experiments carried out in the Experimental Pig Farm of CanTho University and Mien Tay pig farm in the Mekong Delta. The results showed that LP with a dosage of 0.2g/kg body weight (B.W)/day was the most effective with respect to growth rate, number of erythrocytes, hemoglobin concentration and packed blood cell volume and in preventing diarrhea. The LE with a dosage of 0.05g/kg B.W was the most effective for treating piglet diarrhea. It is concluded that the leaves of Pseuderanthemum palatiferum, in either dried form or as a liquid extract, can be useful alternative to antibiotics in the prevention and treatment of piglet diarrhea

Keywords: Xuan Hoa leaves, piglets, diarrhea, antibiotics

Title: Effect of Xuan Hoa(Pseuderanthemum palatiferum)leaves on preventing and treating diarrhea in piglets

TóM TắT

Để đánh giá hiệu quả của la? cây Xuân Hoa, ơ? ca? hai da?ng bột sâ?y khô và dạng chiê?t xuâ?t la?m sirô trong pho?ng va? tri? tiêu cha?y heo con. 373 heo theo mẹ và 400 heo sau cai sữa đươ?c sư? du?ng trong 6 thí nghiệm thực hiện tại Trại Thực Nghiệm khoa Nông Nghiệp trường Đại học Cần Thơ và Xí nghiệp Chăn Nuôi heo Miền Tây thuô?c vu?ng đô?ng bă?ng sông Cư?u Long. Kết quả thu đươ?c cho thấy: vơ?i liều 0,2g/kgP/ngày bột la? Xuân Hoa phòng bệnh tiêu chảy cho hiệu quả cao nhất vê? tô?c đô? tăng trọng, số lượng hồng cầu, hàm lượng hemoglobin, tỉ khối hồng cầu và phòng tiêu chảy tốt; sử dụng sirô Xuân Hoa liều 0,05g/kgP cho hiê?u qua? cao nhâ?t trong điê?u tri? tiêu cha?y heo con. Tư? kê?t qua? đa?t đươ?c dâ?n đê?n kê?t luâ?n la? Xuân Hoa ơ? da?ng sâ?y khô hay da?ng chiê?t xuâ?t đê?u co? thê? thay thê? tô?t ca?c loa?i thuô?c kha?ng sinh trong pho?ng ngư?a va? điê?u tri? bê?nh tiêu cha?y heo con.

Từ khóa: La? Xuân Hoa, heo con, bê?nh tiêu chảy, ca?c loa?i kháng sinh

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...