Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Evaluation of the genetic diversity and the antibacterial activity of Zephyranthes rosea (Spreng) Lindl

Từ khóa:

Đa dạng di truyền, Hoa?t ti?nh kha?ng khuâ?n, Phong huệ

Keywords:

Genetic diversity, antibacterial activity, Zephyranthes rosea (Spreng) Lindl

ABSTRACT

Fifteen samples of Zephyranthes rosea (Spreng) Lindl in different places in the Mekong Delta (Vinh Long, Ben Tre, An Giang and Dong Thap province and Can Tho city) were collected. Their leaves were used for analyzing genetic diversity using RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) markers and testing the antibacterial susceptibilities expressed as minimum inhibitory concentrations (MIC) of eight selected Gram positive and Gram negative strains: Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri and Edwardsiella tarda. Results showed that: Zephyranthes rosea (Spreng) Lindl had genetic diversity and was divided into 5 groups. All of them had effective antibacterial activities against tested bacteria (256 àg/ml ? MIC ? 4096 àg/ml) with the most effectivity was against Escherichia coli (group 4 with MIC= 256 àg/ml and group 1 with MIC= 512 àg/ml), followed by Staphylococcus aureus (group 5 with MIC= 1024 àg/ml), lower effectivity was against Aeromonas hydrophila and Edwardsiella ictaluri (all of them with MIC= 2048 àg/ml).

TóM TắT

Mười lăm mẫu cây Phong huệ (Zephyranthes rosea (Spreng) Lindl)
được thu thập từ nhiều nơi thuô?c Đồng bằng sông Cửu Long (ti?nh Vĩnh Long, Bê?n Tre, An Giang, Đô?ng Tha?p va? Thành phố Câ?n Thơ), đươ?c phân ti?ch đa da?ng di truyê?n bă?ng ky? thuâ?t DNA đa hình nhân bản ngẫu nhiên Random Amplified Polymorphic DNA) va? thư? hoa?t ti?nh kha?ng khuâ?n bằng phương pháp pha loãng trong thạch để xa?c đi?nh nô?ng đô? ư?c chê? tô?i thiê?u (MIC) trên 8 chu?ng Gram dương và Gram âm tiêu biê?u Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri và Edwardsiella tarda. Kê?t qua? cho thâ?y ca?c mâ?u Phong huệ có sự đa dạng
vê? di truyền DNA và chia làm 5 nhóm. Cao Phong huệ có khả năng ức
chế tâ?t ca? ca?c chủng vi khuâ?n thi? nghiê?m (256 àg/ml ? MIC ? 4096 àg/ml). Các nhóm cây Phong huệ tác động tốt nhất trên vi khuẩn Escherichia
coli (nhóm Phong huệ 4 với MIC= 256 àg/ml và Phong huệ 1 với MIC= 512 àg/ml), kế đến là vi khuẩn Staphylococcus aureus (nhóm Phong huệ 5 với MIC= 1024 àg/ml), tiếp theo là vi khuẩn Aeromonas hydrophila và vi khuẩn Edwardsiella ictaluri (tất cả 5 nhóm Phong huệ với MIC= 2048 àg/ml).

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...