Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về

ABSTRACT

Isolating the chemical ingredients of the leaves of Vietnamese medicinal plant Pseuderanthemum palatiferum (Nees) Radlk (Acanthaceae) cultivated in the exprimental farm of CanTho university found the mixture of stigmasterol and ?-sitosterol (C29H48O) from petroleum ether extracts, and ?-sitosterol-3-O-?-glucoside (C35H60O6) and apigenin 7-O-?-glucoside (C21H20O10) from chloroform extracts. Structures of these compounds had been elucidated by MS, 1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, COSY and HMBC.

Keywords: Pseuderanthemum palatiferum, chemical ingredients, stigmasterol and      ?-sitosterol, ?-sitosterol-3-O-?-glucoside, apigenin 7-O-?-glucoside

Title: Isolating some chemical ingredients in Pseuderanthemum palatiferum leaves

TóM TắT

Từ lá cây Xuân hoa trồng tại trại chăn nuôi thực nghiệm trường Đại học Cần Thơ, cô lập được stigmasterol và ?-sitosterol (C29H48O) từ dịch chiết ether dầu hỏa và ?-sitosterol-3-O-?-glucoside (C35H60O6) và apigenin 7-O-?-glucoside (C21H20O10) từ dịch chiết chloroform. Cấu trúc hóa học các chất này đã được xác định bằng các loại phổ MS,  1H-NMR, 13C-NMR, DEPT, HSQC, COSY và HMBC.

Từ khóa: Pseuderanthemum palatiferum, stigmasterol và ?-sitosterol, ?-sitosterol-3-O-?-glucoside, apigenin 7-O-?-glucoside

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...