Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 03/02/2017

Ngày nhận bài sửa: 20/03/2017

Ngày duyệt đăng: 30/08/2017

 

Title:

Evaluation of the efficacy of Aloe vera on treating disease caused by Escherichia coli in mice and ducks

Từ khóa:

Cây nha đam, chuột bạch, điều trị, Escherichia coli, vịt

Keywords:

Aloe vera Lindl., duck, Escherichia coli, mouse, treatment

ABSTRACT

To evaluate the efficacy of Aloe vera on treating disease caused by Escherichia coli in mice and ducks infected E. coli at LD50, the methanol extract of Aloe was administered to mice at doses of 0.01, 0.02 and 0.03 g/mouse/twice/day. The ethanol extract of Aloe was administered to ducks at doses of 0.02, 0.03 and 0.04 g/kg B.W/twice/day. The results showed that methanol extract of Aloe had good efficacy on treating E. coli in mice, the best was in the treatment of 0.03 g/mouse/ twice/day with the cured rate of 94.4%. Aloe vera extracted by ethanol also had good efficacy on treating E. coli in ducks, the best was in the treatment of 0.04 g/kgB.W twice/day with the cured rate of 93.3%, more effective than colistin at the dose of 0.5g/kgB.W/twice/day with the cured rate of 86.7%.

TÓM TẮT

Để đánh giá khả năng điều trị bệnh do Escherichia coli của cây nha
đam. Cao nha đam được sử dụng điều trị bệnh cho chuột bạch và vịt được gây nhiễm E. coli với liều LD50. Thí nghiệm trên chuột sử dụng
cao chiết từ mehanol với các liều điều trị 0,01g/chuột/2lần/ngày; 0,02g/chuột/2lần/ngày và 0,03g/chuột/2lần/ngày. Thí nghiệm điều trị trên vịt sử dụng cao chiết từ ethanol với các liều điều trị 0,02 g/kg thể trọng/2lần/ngày; 0,03g/kgTT/ 2lần/ngày và 0,04 g/kg TT/2lần/ngày. Kết quả cho thấy cao Nha đam chiết xuất bằng methanol có khả năng điều trị bệnh do E.coli trên chuột ở liều 0,03 g/con/2lần/ngày cho hiệu quả cao nhất, tỷ lệ khỏi bệnh là 94,4%. Cao nha đam chiết xuất bằng ethanol cũng có khả năng điều trị bệnh do E.coli trên vịt, hiệu quả cao nhất ở liều 0,04 g/kg TT/ 2lần/ngày, tỷ lệ khỏi bệnh là 93,3%; hiệu quả hơn sử dụng colistin liều 0,5g/kg TT/2lần/ngày với tỷ lệ khỏi bệnh 86,7%.

Trích dẫn: Huỳnh Kim Diệu, Trần Thị Ngọc Thanh và Trần Thanh Toàn, 2017. Đánh giá khả năng điều trị bệnh do Escherichia coli bằng cây nha đam (Aloe vera) trên chuột và vịt thí nghiệm. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 51b: 24-30.

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...