Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19a (2011) Trang: 143-148
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về

ABSTRACT

Total 30 leaf samples of  Melaleuca leucadendra cultivated in different places in Kien Giang province were collected. Their leaves were used for protein electrophoresis employing the SDS-PAGE method and tested for the antibacterial susceptibilities expressed as minimum inhibitory concentrations (MIC) of  eight selected gram positive and gram negative strains: Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri and Edwardsiella tarda. There were 11 different protein bands of these 30 leaf samples were discovered. Protein bands were 16.7% polymorphic while the polymorphic individuals were 9% and the phenotypic diversity value (Ho) was 3.30, the genetic diversity value (HEP) was 0.71 and sum of the effective number alleles (SENA) was  2.44. Melaleuca leucadendra could divide into 10 lines with the antibacterial susceptibilities were best against Staphylococcus aureus (10 lines with MIC=32àg/ml), Streptococcus faecalis (3 lines with MIC=32àg/ml), Aeromonas hydrophila (4 lines with MIC=32àg/ml), Edwardsiella ictaluri and Edwardsiella tarda (3 lines with MIC=64àg/ml) and Pseudomonas aeruginosa (4 lines with MIC=256-512àg/ml). All Melaleuca leucadendra lines nearly have no effect against Escherichia coli and Salmonella spp. Melaleuca leucadendra is a potential medicinal plant for humans and animals and the difference in lines and the antibacterial activities must be taken into account.

Keywords: Melaleuca leucadendra, protein electrophoresis, minimum inhibitory concentration

Title: Evaluation the genetic diversity and anti-bacterial activity of Melaleuca leucadendra leaf

TO?M TĂ?T

30 mâ?u la? Tràm đươ?c thu thâ?p từ nhiều nơi thuô?c ti?nh Kiên Giang đươ?c điê?n di protein bă?ng phương pha?p SDS-PAGE va? thư? hoa?t ti?nh kha?ng khuâ?n (xa?c đi?nh nô?ng đô? ư?c chê? tô?i thiê?u MIC) trên 8 chu?ng vi khuâ?n Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Aeromonas hydrophila, Edwardsiella ictaluri và Edwardsiella tarda. Kê?t qua? cho thâ?y ca?c mâ?u la? Tràm oaco? 11 da?y băng protein kha?c nhau vơ?i tỉ lệ cá thể đa hình là 9%, tỉ lệ băng protein đa hình 16,7%, chỉ số đa dạng về kiểu gen HEP = 0,71, rõ nhất là chỉ số đa dạng về kiểu hình Ho = 3,30 và số allele hiệu quả SENA = 2,44. Kết quả cho thấy Tràm không thuần chủng được chia làm 10 dòng, hoạt tính kháng khuẩn của các dòng trên vi khuẩn thử nghiệm có khác nhau, nhưng hầu hết đều tác động rất tốt trên Staphylococcus aureus (10 dòng có MIC=32àg/ml) và Streptococcus faecalis (3 dòng MIC=32àg/ml), kế đến trên Aeromonas hydrophila (4 dòng MIC=32àg/ml), Edwardsiella ictalur và Edwardsiella tarda (3 dòng MIC=64àg/ml) và Pseudomonas aeruginosa (4 dòng MIC=256-512àg/ml). Các dòng Tràm không có hay tác động rất yếu trên Escherichia coli và Salmonella spp. Tràm là cây thuốc có tiềm năng khai thác sử dụng trong điều trị bệnh cho người và vật nuôi, đặc biệt những dòng có khả năng kháng khuẩn mạnh cần được quan tâm.

Tư? kho?a: Tràm, điê?n di protein, nô?ng đô? ư?c chê? tô?i thiê?u

Các bài báo khác
Số 47 (2016) Trang: 119-126
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 145-150
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu, ,
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 149-155
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 173-178
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 18-22
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 217-224
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 222-229
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 23-28
Tải về
Số 09 (2008) Trang: 232-240
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 51 (2017) Trang: 24-30
Tải về
Số 11b (2009) Trang: 28-32
Tác giả: Huỳnh Kim Diệu
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 282-288
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 289-296
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 29-35
Tải về
Số 07 (2017) Trang: 45-50
Tải về
Số 38 (2015) Trang: 6-12
Tải về
ISBN 978-604-60-2492-7 (2017) Trang: 417-421
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học Chăn nuôi -Thú y toàn quốc
(2015) Trang: 718-724
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
ISBN 978-604-60-2019-6 (2015) Trang: 548-553
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
(2009) Trang:
Tạp chí: Proceedings of the Workshop on the Technology Development for livestock Production
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...