Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
3 (2022) Trang: 1-4
Tạp chí: Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
Liên kết:

Nhận thức về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội liên quan trực tiếp đến việc xác định đặc điểm của đất nước, của thời đại và những cải biến xã hội tất yếu diễn ra; đồng thời, là cơ sở để Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách và phương pháp tổ chức thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trên cơ sở nhận thức lý luận về thời kỳ quá độ và học tập kinh nghiệm của các mô hình xã hội chủ nghĩa hiện thực trên thế giới và căn cứ vào thực tiễn Việt Nam, Đảng ta đã từng bước bổ sung, phát triển nhận thức về thời kỳ quá độ với các nội hàm của nó qua từng thời kỳ cách mạng, đặc biệt là giai đoạn từ sau đổi mới đến nay (Đại hội XIII (2021)). Bài tham luận chia làm 02 phần: (1)Nhận thức về thời kỳ quá độ của Đảng Cộng sản Việt Nam từ khi ra đời cho đến Đại hội XII (2006); (2)Nhận thức về thời kỳ quá độ của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội XIII (2021) để từ đó cho thấy sự phát triển nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ qua 35 đổi mới là đúng đắn và ngày càng sáng rõ.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 13-19
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 130-134
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 139-144
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 86-95
Tải về
16 (2022) Trang: 218-222
Tạp chí: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn lý luận chính trị trong dạy học trực tuyến ở Trường đại học Cần Thơ hiện nay
(2018) Trang: 196-205
Tạp chí: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại trường Đại học mở TP.Hồ Chí Minh, 26/12/2018
(2018) Trang: 152-158
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, 2018
Trong: PGS.TS Đoàn Đức Hiếu, ThS.Phùng Thế Anh (2018) Trang: 329-336
Tạp chí: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn
(2017) Trang: 247-254
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...