Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 19a (2011) Trang: 86-95
Tải về

ABSTRACT

Directive No. 34 - CT / TW of the Politburo, the Party Central Committee "about strengthening the political and ideological activities; enhancing party organizations, mass organizations and party member development in educational institutions", dated 30/05/1998, has created a strong dynamics to develop the party in universities and colleges. Compared with the period before 1998 - Directive No. 34 - CT / TW, current years have shown the dramatic increase in party members at Can Tho University due to an active creation of in term of implementing the Directive. This article shows a review of development party member process in the University's students and some achievements of  Party of Can Tho University in the past 12 years.

Keywords: party member development, Can Tho University, educational institutions, student

Title: A review of communist party member development from can tho university? students (1998 - 2010)

TóM TắT

Chỉ thị Số 34- CT/TW của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ?về tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng trong các trường học?, ngày 30/5/1998, Bô Chính trị ra đời, đã tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ công tác phát triển đảng trong các trường học. Trong những năm qua, Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ đã có sự tích cực sáng tạo trong việc thực hiện chủ trương trên của Trung ương Đảng nên kết quả phát triển đảng nói chung và phát triển đảng trong sinh viên nói riêng so với giai đoạn trước năm 1998 ? trước khi có Chỉ thị Số 34 ? CT/TW là rất vượt bậc. Bài báo cáo bước đầu khái quát quá trình triển khai công tác phát triển đảng trong sinh viên của trường cũng như những thành tựu và hạn chế bước đầu của công tác trên trong 12 năm qua của Đảng bộ trường Đại học Cần Thơ.

Từ khóa: công tác phát triển đảng, Trường Đại học Cần Thơ, trường học, sinh viên

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 13-19
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 130-134
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 139-144
Tải về
3 (2022) Trang: 1-4
Tạp chí: Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
16 (2022) Trang: 218-222
Tạp chí: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn lý luận chính trị trong dạy học trực tuyến ở Trường đại học Cần Thơ hiện nay
(2018) Trang: 196-205
Tạp chí: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại trường Đại học mở TP.Hồ Chí Minh, 26/12/2018
(2018) Trang: 152-158
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, 2018
Trong: PGS.TS Đoàn Đức Hiếu, ThS.Phùng Thế Anh (2018) Trang: 329-336
Tạp chí: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn
(2017) Trang: 247-254
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...