Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2018) Trang: 196-205
Tạp chí: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại trường Đại học mở TP.Hồ Chí Minh, 26/12/2018
Liên kết:

Sinh viên là lực lượng có trình độ học vấn, những người trí thức tương lai của dân tộc. Trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, rất cần sự trợ lực của đội ngũ ưu trội này. Song, để sinh viên ý thức được vị trí, vai trò sứ mệnh của mình, cần phải trang bị cho sinh viên một cách toàn diện và chuyên sâu có trọng tâm trọng điểm, đó là phải giáo dục lý luận chính trị trong sinh viên. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, việc giáo dục lý luận chính trị trong sinh viên chịu nhiều tác động, đặt ra cho lãnh đạo nhà trường cũng như đội ngũ giáo dục lý luận chính trị trong sinh viên những thách thức lớn và đòi hỏi lãnh đạo nhà trường và đội ngũ này cần phải có những thay đổi mang tính bước ngoặt, để có thể đáp ứng và thích nghi với những tác động mới đó.

Trong phạm vi bài tham luận hội thảo, bài viết tập trung phân tích 02 nội dung chính: thứ nhất, khẳng định tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị trong sinh viên hiện nay; thứ hai, nhận diện và phân tích những thách thức tác động đến việc giáo dục lý luận chính trị ở các trường đại học hiện nay. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng, nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong sinh viên hiện nay.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 13-19
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 130-134
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 139-144
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 86-95
Tải về
3 (2022) Trang: 1-4
Tạp chí: Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
16 (2022) Trang: 218-222
Tạp chí: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn lý luận chính trị trong dạy học trực tuyến ở Trường đại học Cần Thơ hiện nay
(2018) Trang: 152-158
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, 2018
Trong: PGS.TS Đoàn Đức Hiếu, ThS.Phùng Thế Anh (2018) Trang: 329-336
Tạp chí: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn
(2017) Trang: 247-254
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...