Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 63-72
Tạp chí: Nghiên cứu và giảng dạy các môn lý luận chính trị trong bối cảnh hiện nay
Liên kết:

Bối cảnh hội nhập quốc tế và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) vừa là thời cơ vừa là thách thức cho giáo dục đại học Việt Nam trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đủ khả năng thích ứng và đáp ứng nhu cầu mới của thời đại. Đồng thời, bối cảnh hội nhập quốc tế và CMCN 4.0 trực tiếp đặt ra cho việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường đại học nhiều thách thức mới, đó là vấn đề đổi mới nội dung giảng dạy; phương pháp giảng dạy; cách thức tổ chức, quản lý việc giảng dạy môn học…

Trong phạm vi một bài tham luận Hội thảo, tác giả bàn về những thách thức của bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc CMCN 4.0 đối với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học Việt Nam hiện nay. Bài tham luận góp phần phân tích những thách thức của cuộc cách mạng đối với việc giảng dạy. Đồng thời, trên cơ sở đó, tham luận đưa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy các môn lý luận chính trị đại học ở Việt Nam hiện nay.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 13-19
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 130-134
Tải về
Số 18a (2011) Trang: 139-144
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 86-95
Tải về
3 (2022) Trang: 1-4
Tạp chí: Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
16 (2022) Trang: 218-222
Tạp chí: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn lý luận chính trị trong dạy học trực tuyến ở Trường đại học Cần Thơ hiện nay
(2018) Trang: 196-205
Tạp chí: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại trường Đại học mở TP.Hồ Chí Minh, 26/12/2018
(2018) Trang: 152-158
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, 2018
Trong: PGS.TS Đoàn Đức Hiếu, ThS.Phùng Thế Anh (2018) Trang: 329-336
Tạp chí: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn
(2017) Trang: 247-254
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...