Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 18a (2011) Trang: 139-144
Tải về

ABSTRACT

The Communist Youth Union, the socialist school for Vietnamese youths, becomes one of essential organizations that play important roles on educating and raising students? awareness of the politics and ideology at colleges and universities. This article aims to examine whether the Communist Youth Union of Can Tho University is in charge of it political duty on students. The current study reflects on the situation of political and ideological education done by the Communist Youth Union at Can Tho University and pedagogical recommendation to improve effectively these educational activities. Keywords: Youth Union, students, politics, ideology, union activity

Title: The roles of the Communist Youth Union in political ideology education at Can Tho University

TóM TắT

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trường học xã hội chủ nghĩa trong thanh niên, là một trong những tổ chức quan trọng thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị tư tưởng (GDCCTT) cho sinh viên ở các trường Đại học và Cao đẳng (ĐH & CĐ). Bài viết  này nhằm tìm hiểu về vai trò của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Cần Thơ  trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trên. Bài viết gồm 02 phần: Đánh giá hiệu quả công tác GDCTTT trong sinh viên của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường đại học Cần Thơ; Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác trên của Đoàn thanh niên trường.

Từ khóa: Đoàn thanh niên, sinh viên, chính trị, tư tưởng, hoạt động đoàn

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 13-19
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 130-134
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 86-95
Tải về
3 (2022) Trang: 1-4
Tạp chí: Sự phát triển nhận thức của Đảng ta về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa
16 (2022) Trang: 218-222
Tạp chí: Giải pháp nâng cao chất lượng kiểm tra, đánh giá kết quả học tập các môn lý luận chính trị trong dạy học trực tuyến ở Trường đại học Cần Thơ hiện nay
(2018) Trang: 196-205
Tạp chí: Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập các môn lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng chương trình đào tạo tại trường Đại học mở TP.Hồ Chí Minh, 26/12/2018
(2018) Trang: 152-158
Tạp chí: Cách mạng công nghiệp 4.0 với việc giảng dạy lý luận chính trị ở các trường Đại học và Cao đẳng hiện nay, 2018
Trong: PGS.TS Đoàn Đức Hiếu, ThS.Phùng Thế Anh (2018) Trang: 329-336
Tạp chí: Đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị một số vấn đề lý luận và thực tiễn
(2017) Trang: 247-254
Tạp chí: Kỷ yếu Hội thảo khoa học vận dụng nghị quyết đại hội lần thứ XII vào việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các trường đại học và cao đẳng
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...