Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 12 (2009) Trang: 83-90
Tải về

ABSTRACT

Teaching mathematics has to pay attention to reasearching on mathematical historical elements and cognitive levels of pupils. However, today mathematical objects, which are instroduced into curriculums and textbooks, apart from its derivative and developed periods in history. This reason implies that the guidance for pupils to know mathematical objects is limited. Therefore, researching on the didactical transposition in teaching mathematics will bring the pedagogical meanings to both teachers and learners. This article will show one of these meanings by operating research on the didactical transposition about natural numbers in primary schools.

Keywords: didactical transposition, mathematical objects, mathematical history, natural numbers

Title: Didactical transposition in teaching concepts of natural numbers in primary schools

TóM TắT

Việc giảng dạy toán học phải tính đến những nghiên cứu yếu tố lịch sử toán và trình độ nhận thức của học sinh. Tuy nhiên, hiện nay đối tượng toán học được đưa vào chương trình vào sách giáo khoa (SGK) lại tách rời khỏi giai đoạn nảy sinh và phát triển của nó trong lịch sử. Điều này đã dẫn đến việc hướng dẫn cho học sinh tìm hiểu đối tượng toán học bị hạn chế. Do đó, nghiên cứu sự chuyển đổi sư phạm trong dạy học toán sẽ mang lại ý nghĩa sư phạm cho người dạy lẫn người học. Bài báo này nhằm chỉ ra một trong các ý nghĩa đó thông qua tiến hành nghiên cứu sự chuyển đổi sư phạm trong dạy học khái niệm số tự nhiên ở bậc tiểu học.

Từ khóa: Sự chuyển đổi sư phạm, đối tượng toán học, lịch sử toán, khái niệm số tự nhiên

Các bài báo khác
Số 39 (2015) Trang: 16-22
Tải về
Vol. 54, No. 8 (2018) Trang: 54-62
Tải về
Số 17b (2011) Trang: 6-15
Tải về
Số 46 (2016) Trang: 62-72
Tải về
Số 32 (2014) Trang: 7-17
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 8-17
Tải về
Số 22b (2012) Trang: 80-88
Tải về
Số 43 (2016) Trang: 93-102
Tải về
6 (2017) Trang:
Tạp chí: The International Journal of Engineering And Science (IJES)
3 (2017) Trang: 23-32
Tạp chí: European Journal of Education Studies
Số 53 (2015) Trang: 9-10,42
Tạp chí: Tạp Chí Giáo dục và Xã Hội
42 (2013) Trang: 84
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Sư phạm TPHCM
8 (2013) Trang: 229
Tạp chí: Đại họ toán học VN
37 (2012) Trang: 130
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
34 (2012) Trang: 68
Tạp chí: Tạp chí Khoa học
292 (2012) Trang: 42
Tạp chí: Tạp chí Giáo dục
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...