Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
61 (2020) Trang: 36-41
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá ảnh hưởng của bón phân đạm, lân và kali đến thành phần năng suất và năng suất trái bưởi 5 Roi trên đất liếp ở Châu Thành – Hậu Giang. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên, gồm 4 nghiệm thức (NPK, -N, -P, -K) với 3 lần lặp lại, mỗi nghiệm thức gồm 6 cây tại 03 xã, gồm: Phú Hữu, Đông Phước và Đông Thạnh, mỗi xã là một điểm thí nghiệm. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2019 đến tháng 2/2020. Cây bưởi 5 Roi có độ tuổi 4 năm và đã cho trái được 1 năm được chọn làm đối tượng nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy bón phân đạm, lân và kali đã làm gia tăng đường kính trái, khối lượng trái từ đó đưa đến gia tăng năng suất trái. Phần trăm năng suất bưởi được tạo ra từ phân bón đạm, lân và kali được tính, theo thứ tự, là 69, 21 và 42 %. Phần trăm năng suất bưởi được tạo ra từ  đạm, lân và kali của đất được tính, theo thứ tự, là 31, 79 và 58 %,. Cần đánh giá hiệu quả thu hồi đạm, lân và kali từ phân bón để làm cơ sở tính lượng phân bón phù hợp cho bưởi 5 Roi trồng ở Châu Thành, Hậu Giang.

Từ khóa: bưởi Năm Roi, đáp ứng năng suất, Hậu Giang, phân bón NPK.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 177-184
Tải về
1 (2012) Trang: 27
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...