Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
47 (2016) Trang: 54-59
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Đề tài được thực hiện nhằm mục tiêu: (i) đo phát thải khí CH4 và N2O trên đất canh tác lúa có bón phân hữu cơ vi sinh; (ii) Xác định ảnh hưởng của bón phân rơm hữu cơ vi sinh đến năng suất lúa trong thẩm kế. Thí nghiệm được thực hiện trên thẩm kế (lysimeter) tại nhà lưới Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả thí nghiệm cho thấy, canh tác lúa có kết hợp bón lót phân hữu cơ vi sinh ủ với nấm Trichoderma có bổ sung phân đạm, lân khi ủ với vi khuẩn cố định đạm và vi khuẩn hòa tan lân làm tăng hàm lượng CH4 bốc thoát đến 2 lần và N2O đến 3 lần so với chỉ sử dung phân vô cơ. Việc bón phân rơm ủ với nấm Trichoderma kết hợp với vi khuẩn cố định đạm Azospirillum lipoferum và vi khuẩn hòa tan lân Pseudomonas stutzeri đã làm tăng năng suất so với không bón phân rơm chỉ ủ là 24%. Năng suất lúa đạt 5,1 tấn/ha khi bón phân rơm ủ với nấm Trichoderma kết hợp với vi khuẩn cố định đạm và vi khuẩn hòa tan lân.

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 177-184
Tải về
1 (2012) Trang: 27
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...