Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
17 (2020) Trang: 136-143
Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá sự thay đổi về hình thái phẫu diện và tính chất lý hóa học đất của trên 02 hệ thống canh tác cam sành. Mô hình đất lập liếp trồng cam ban đầu xuất phát từ đất trồng lúa có tên phân loại là Umbric Gleysols. Hai kiểu lập liếp được chọn với thời gian lập liếp khác nhau là 03 năm (lúa-cam) và 15 năm (nhãn-cam). Kết quả nghiên cứu cho thấy có sự đồng nhất về một số tính chất giữa 02 phẫu diện đất: tầng canh tác (Ap) của cả hai nhóm đất có độ dày 50-55cm, sa cấu là sét pha thịt, không có sự hiện diện của tầng phèn hoạt động hoặc chứa vật liệu sinh phèn. Tuy nhiên, sự giảm thấp lượng base bão hòa trong đất nhãn-cam cho thấy đất có thời gian lập liếp lâu hơn sẽ đưa đến sự rửa trôi có ý nghĩa đối với các cation kiềm trong đất. Điều này đưa đến sự khác nhau về tên phân loại giữa mô hình lúa cam (Eutric Anthrosols) so với nhãn cam (Dystric Anthrosols).

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 177-184
Tải về
1 (2012) Trang: 27
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...