Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
45 (2015) Trang: 108-115
Tạp chí: Khoa học đất
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là đánh giá đặc tính mặn hoặc sodic đất lúa trên nền đất lúa tôm tại Cà Mau. Số mẫu đất được thu tại Thới Bình là 72 mẫu và Cái Nước là 54 mẫu. Các đặc tính đất được xác định gồm pH, EC, ECe, CEC và các cation trao đổi (K+, Na+, Ca2+ và Mg2+). Phân loại đất mặn dựa vào phần trăm natri trao đổi (ESP). Kết quả cho thấy pH đất của hầu hết đât ở Cà Mau có giá trị

Các bài báo khác
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 177-184
Tải về
1 (2012) Trang: 27
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...