Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Tạp chí quốc tế 2022
Số tạp chí 4(2022) Trang: 56 – 64
Tạp chí: JOURNAL OF ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
Số tạp chí 6(2022) Trang: 130-136
Tạp chí: Indonesian Journal of Environmental Management and Sustainability
Số tạp chí February 24-25, 2022, Ankara Turkey(2022) Trang: 342-353
Tạp chí: 2. Baskent International Conference on Multidisciplinary Studies
Số tạp chí In: Elżbieta Perzycka Aleksandra Łukaszewicz(2022) Trang: 167-183
Tạp chí: CULTURE, EDUCATION & TECHNOLOGIES
Số tạp chí 9(2022) Trang: 38-46
Tạp chí: The Pharmaceutical and Chemical Journal
Số tạp chí 4(2022) Trang: 3287-3292
Tạp chí: International Journal of Innovation Scientific Research and Review
Số tạp chí 124(2022) Trang: 641–658
Tạp chí: Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies
Số tạp chí 7(2022) Trang: 85-93
Tạp chí: International Journal of Engineering Research and Applications
Số tạp chí 2(2022) Trang: pp. 14-37
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)
Số tạp chí 2(2022) Trang: pp. 38-55
Tạp chí: International Journal of Education, Business and Economics Research (IJEBER)


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...