Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 1-5
Tạp chí: Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc

benh ph6 bi~n tren ga, gay thiet hai kinh t~ dang k6 cho nha chan nuoi i~t la tren ga gio (giam tang trong) va ga de (giam san hrong va chAtIUQ'ngtnrng), Khong nhu benh cum gia dm cao hay benh Newcastle, ga benh VPQTN thirong ty l~ chet thap, khong co trieu chirng d~c tnrng, thuong a th6 in nen rAt kho phat hien, Do do viec thi~t k~ c~p m6i d~c hieu trong chan doan va dinh chung vi-rut gay benh . - tren ga la rAt dn thi~t va hiru ich. Qua thiet k~ c~p m6i ill gene S1 bang Primer BLAST (NCBI), cap m6i -C CAGGA(T/C)TGTGC(AlG)TGGTGG-3' (m6i xuoi), 5'-AC(AlC)TCTTGTGC(T/G/A)GTACCATT-3' (rndi co dQd~c hieu cao trong chan doan phat hien va dinh chung vi-rut gay benh VPQTN tren ga. TYl~ m6i xuoi va pIQ'c co th6 phat hien cac chung tham chi~u l~n hrot la 79% (26/33) va 82% (27/33). Sau khi thuc hien phuong T-PCR sir dung cap m6i duoc thiet k~ co th6 phat hien diroc cac chung vi-rut nhom Massachusetts, QX-like, 'ii bien chung a Vi~t Nam. . css« doan, dinn danh, ga, vi-rut viem phi qudn truyen nhiem, thiil ki cap m6i

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 170-172
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 6-9
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 96-99
Tải về
(2015) Trang: 52-54
Tạp chí: WVPA-WPSA Scientific Conference 'Enhancing innovation in the poultry health and production'
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...