Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 96-99
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 26/9/2014

Ngày chấp nhận: 07/11/2014

Title:

Gross lesions of ducks slaughtered at poultry slaughter-house in Cao Lanh- Đong Thap Province

Từ khóa:

Bệnh tích đại thể, vịt, lò mổ gia cầm, Cao Lãnh

Keywords:

Gross lesions, ducks, poultry slaughter-houses, Cao Lanh

ABSTRACT

Investigation the gross lesions of ducks slaughtered at poultry slaughter-houses in Cao Lanh city to determine the proportion of lesions and kind of lesions in slaughtered ducks. Through the survey of 500 ducks in poultry slaughter-house, the results were recorded: The proportion of lesions was 38.6%. In particular, lesions occurred in an organ accounted for 46.1%, lesions in two organs accounted for 39.9%, lesions in three organs accounted for 11.4% and lesions in four organs were 2.6%. The proportion of lesions in digestive system and respiratory system was highest (33.6% and 18.4%, respectively). The proportion of lesions occurred in circulatory system and urinary and genital systems were lower (7.4% and 2.6%, respectively). For lesions in the digestive system, the proportion of lesions in liver was highest, accounting for 55.3%, followed by the intestinal lesions accounted for 23.9%; the proportion of lesions in spleen was 17%, the pancreatic lesions was lowest with 3.8%. Hemorrhagic lesions occurred in most parts of the digestive system. The proportion of hemorrhage in liver, intestine, spleen and pancreas was 29.2%, 15.5%, 5.3% and 3.8%, respectively.

TóM TắT

Khảo sát bệnh tích đại thể trên vịt được giết mổ tại lò mổ gia cầm Thành phố Cao Lãnh nhằm xác định tỷ lệ bệnh tích và các dạng bệnh tích thường xuất hiện trên vịt sau khi giết mổ. Qua mổ khảo sát 500 con vịt ở lò mổ gia cầm thu được kết quả: Tỷ lệ vịt có bệnh tích là 38,6%. Trong đó, bệnh tích 1 cơ quan chiếm tỷ lệ 46,1%, bệnh tích 2 cơ quan chiếm tỷ lệ 39,9%, bệnh tích 3 cơ quan chiếm tỷ lệ 11,4% và bệnh tích 4 cơ quan chiếm tỷ lệ 2,6%. Tỷ lệ xuất hiện bệnh tích trên vịt ở hai hệ tiêu hóa và hô hấp chiếm khá cao với tỷ lệ lần lượt là 33,6% và 18,4%. Tỷ lệ bệnh tích xuất hiện trên hệ tuần hoàn và niệu, sinh dục chiếm tỷ lệ thấp (7,4% và 2,6%). Đối với bệnh tích ở hệ tiêu hóa, tỷ lệ bệnh tích trên gan là cao nhất, chiếm tỷ lệ 55,3%, kế đến là bệnh tích trên ruột chiếm tỷ lệ 23,9%; bệnh tích trên lách chiếm tỷ lệ 17%, thấp nhất là bệnh tích trên tụy với tỷ lệ bệnh tích là 3,8%. Bệnh tích xuất huyết xuất hiện ở hầu hết các bộ phận của hệ tiêu hóa. Gan xuất huyết chiếm tỷ lệ là 29,2%, ruột xuất huyết chiếm tỷ lệ 15,5%, lách xuất huyết chiếm tỷ lệ 5,3%, và tụy xuất huyết chiếm tỷ lệ 3,8%.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 170-172
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 6-9
Tải về
(2015) Trang: 52-54
Tạp chí: WVPA-WPSA Scientific Conference 'Enhancing innovation in the poultry health and production'
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...