Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2019) Trang: 119-123
Tạp chí: Kỷ yếu hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y Toàn quốc

Vi-rut gay benh viem phế quan truyen nhiim (VPQTN) la mot trong nhiing tac nhdn gay benh quan trong ph6 bi~n a gia cdm. Tuy nhien Sl! luu hanh cua cac chung IBV a Malaysia chua duac xac dinh roo Gien S1 (J 664 bp) cua chung 1BS13012015 (KU949743) duoc giai trinh tu bang kY thudt giai trinh tu tM h? moi (NGS). Kh qua nghien cuu cho thdy chung 1BS13012015 co 95% tuong d6ng vJ nucleotic va amino acid voi chung QX-Like. Ngoai ra chung 1BS13012015 hoan toan khac biet so voi cac chung thuoc nhom Taiwan, China, Korea, 7931B, Massachusetts, USA, Australia vaMalaysia (67 - 83% tuong d6ng vJ nucleotic va amino acid). Tinh gay b?nh cua chung IBS13012015 duac xac djnh qua gay b?nh tren ga vo trung 1ngay tu6i. K~t qua thit nghiem cho thdy chung IBS13012015 gay benh tren duong ho hdp va thdn thong qua kh qua xet nghiem hoa mo miin dich (IHC) va real-time quantitative PCR (qPCR). Hon niia IBS13012015 la chung gay benh nguy hiem va gay b?nh chu y~u a than. Kh qua nghien cuu cho thdy co Sl! luu hanh. cua chang IBV QX-Like gay benh' tren ga aMalaysia.

Các bài báo khác
Số 36 (2015) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 170-172
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 6-9
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 96-99
Tải về
(2015) Trang: 52-54
Tạp chí: WVPA-WPSA Scientific Conference 'Enhancing innovation in the poultry health and production'
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...