Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/05/2018
Ngày nhận bài sửa: 18/06/2018

Ngày duyệt đăng: 03/08/2018

 

Title:

Prevalence of extended-spectrum beta-lactamase-producing escherichia coli on chicken rearer in the Mekong Delta

Từ khóa:

E. coli, ESBL, gene CTX-M, gene TEM, người chăn nuôi gà

Keywords:

Chicken rearers, CTX-M gene, E. coli, ESBL, TEM gene

ABSTRACT

The study was carried out to investigate the presence of extended-spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli (ESBL E. coli) isolated from 80 fecal samples of chicken rearers in the Mekong Delta by the combination disc methods. The results showed that 62.5% samples infected ESBL-producing E. coli. One hundred and twenty-two ESBL E. coli isolates were selected for the antibiotic susceptibility test to 14 antibiotics by the disc diffusion method. The results showed that these isolates were resistant to 3-13 antibiotics. Resistance was most frequently observed to beta-lactams: ampicillin (96.67%), cefaclor (97.5%) and cefuroxime (100%). However, these isolates were still sensitive to amikacin (94.17%), fosfomycin (96.67%), colistin (83.33%) and doxycycline (70%). Twenty-one multidrug-resistant ESBL producing E.coli isolates were selected for the determination of beta-lactamase coding CTX-M and TEM genes by PCR method. The result showed that TEM gene and CTX-M gene were frequently detected in the tested isolates (100% and 90.5% respectively).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự hiện diện của E. coli sinh beta-lactamase phổ rộng (E. coli sinh ESBL) phân lập từ 80 mẫu phân của người chăn nuôi gà ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng phương pháp đĩa kết hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy 62,5% mẫu nhiễm E. coli sinh ESBL. Một trăm hai mươi chủng E. coli sinh ESBL được kiểm tra tính nhạy cảm với 14 loại kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chủng vi khuẩn này kháng từ 3-13 loại kháng sinh. Sự đề kháng cao nhất đối với các kháng sinh nhóm beta-lactam: ampicillin (96,67%), cefaclor (97,5%) và cefuroxime (100%). Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn này vẫn còn nhạy cảm cao với kháng sinh amikacin (94,17%), fosfomycin (96,67%), colistin (83,33%) và doxycyline (70%). Hai mươi mốt chủng E. coli sinh ESBL đa kháng được chọn để xác định gene TEM và CTX-M mã hóa beta-lactamase phổ rộng bằng phương pháp PCR. Kết quả cho thấy tỉ lệ gene TEM và CTX-M được phát hiện nhiều ở các chủng kiểm tra (lần lượt là 100% và  90,5%).

Trích dẫn: Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh và Nguyễn Nhựt Xuân Dung, 2018. Tình hình nhiễm Escherichia coli sinh beta-lactamase phổ rộng trên người chăn nuôi gà ở Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(Số chuyên đề: Nông nghiệp): 1-5.

Các bài báo khác
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...