Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Study on extended spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli on chickens from slaughterhouses in Vinh Long province

Từ khóa:

E. coli, ESBL, blaCTX-M, blaTEM, blaSHV, gà, cơ sở giết mổ

Keywords:

E. coli, ESBL, blaCTX-M, blaTEM, blaSHV, chickens, slaughterhouse

ABSTRACT

The study was conducted to determine the prevalence of infection and detection of genes coding for extended-spectrum beta-lactamase (ESBL) on E. coli isolated from chickens at slaughterhouses in Vinh Long province. Overall, 180 samples (45 lung samples, 45 liver samples, 45 meat samples and 45 fecal samples) of 45 chickens at three slaughterhouses were analyzed by the combined disk diffusion method. The results showed that 51.11% of chickens infected ESBL-producing E. coli in all slaughterhouses. From  chickens with positive results, 69 ESBL-producing E. coli isolates were selected for the antibiotic susceptibility test to 13 antibiotics by Kirby-Bauer disk diffusion method. The results additionally indicated  that these isolates were resistant to 1-9 antibiotics. The resistance was most frequently observed to beta-lactams including ampicillin (100%), cefaclor (100%) and cefuroxime (98.55%); however, these isolates were still sensitive to amikacin (98.55%) and fosfomycin (84.06%). Through 10 tested isolates by PCR method, the prevalence of blaCTX-M, blaTEM and blaSHV genes was determined to be 100%, 90% and 80% respectively.

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định tỷ lệ nhiễm và phát hiện gene mã hóa beta-lactamase phổ rộng (ESBL) trên E. coli phân lập từ gà tại một số cơ sở giết mổ ở tỉnh Vĩnh Long. Tổng cộng có 180 mẫu (45 mẫu phổi, 45 mẫu gan, 45 mẫu thịt và 45 mẫu phân) của 45 con gà từ ba cơ sở giết mổ ở tỉnh Vĩnh Long được kiểm tra bằng phương pháp đĩa kết hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 51.11% gà nhiễm E. coli sinh ESBL ở cả ba cơ sở giết mổ. Từ những con gà dương tính, 69 chủng E. coli sinh ESBL được kiểm tra tính nhạy cảm với 13 loại kháng sinh bằng phương pháp đĩa khuếch tán Kirby-Bauer. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các chủng vi khuẩn này đề kháng từ 1 - 9 loại kháng sinh. Sự đề kháng cao nhất đối với các kháng sinh nhóm beta-lactam: ampicillin (100%), cefaclor (100%) và cefuroxime (98,55%). Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn này vẫn còn nhạy cảm cao với kháng sinh amikacin (98,55%), fosfomycin (84,06%). Qua kiểm tra 10 chủng vi khuẩn bằng phương pháp PCR, sự hiện diện của gen blaCTX-M, blaTEM and blaSHV được xác định lần lượt là 100%, 90% và 80%.

Trích dẫn: Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh và Nguyễn Nhựt Xuân Dung, 2016. Kết quả khảo sát Escherichia coli sinh  beta-lactamase phổ rộng trên gà tại một số cơ sở giết mổ ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 1-5.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...