Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 6-10
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 05/08/2016

Ngày chấp nhận: 25/10/2016

 

Title:

Prevalence of extended spectrum beta-lactamase producing Escherichia coli on sick chickens  in Vinh Long province

Từ khóa:

E. coli, ESBL, bla CTX-M, bla TEM, bla SHV, gà bệnh, Vĩnh Long

Keywords:

E. coli, ESBL, bla CTX-M, bla TEM, bla SHV, sick chickens, Vinh Long province

ABSTRACT

The study was carried out to investigate the presence of extended-spectrum beta-lactamase producing E. coli (ESBL E. coli) isolated from 100 sick chickens in Vinh Long province by the combination disc methods. The results showed that 61% of sick chickens infected with ESBL-producing E. coli and they were detected in lungs (8%), livers (7%), muscles (15%) and faeces (56%); the presence of ESBL E. coli on broilers (82.14%) was higher than that on layers (34.09%). Two hundred ESBL E. coli isolates were selected for the antibiotic susceptibility test to 13 antibiotics by the disc diffusion method. The results showed that these isolates were resistant to 2-12 antibiotics. Resistance was most frequently observed to beta-lactams such as ampicillin (99.5%), cefaclor (94%) and cefuroxime (76%); however, these isolates were still sensitive to amikacin (95.5%), fosfomycin (83%) and doxycyline (75%). Forty multidrug-resistant ESBL producing E.coli isolates were selected for the determination of beta-lactamase coding bla CTX-M, bla TEM, bla SHV genes by Polymerase Chain Reaction method. It was additionally shown that bla TEM gene, bla CTX-M gene and bla SHV gene were frequently detected in the tested isolates (90%, 85% and 62.5% respectively).

TÓM TẮT

Nghiên cứu được thực hiện nhằm khảo sát sự hiện diện của E. coli sinh beta-lactamase phổ rộng (E. coli sinh ESBL) phân lập từ 100 con gà bệnh ở tỉnh Vĩnh Long bằng phương pháp đĩa kết hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy 61% gà bệnh nhiễm E. coli sinh ESBL và những vi khuẩn này được tìm thấy trên phổi (8%), gan (7%), thịt (15%) và phân (56%); sự hiện diện của E. coli sinh ESBL trên gà thịt (82,14%) cao hơn trên gà đẻ (34,09%). Hai trăm chủng E. coli sinh ESBL được kiểm tra tính nhạy cảm với 13 loại kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán trên thạch. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các chủng vi khuẩn này để kháng từ 2-12 loại kháng sinh. Sự đề kháng cao nhất đối với các kháng sinh nhóm beta-lactam: ampicillin (99,5%), cefaclor (94%) và cefuroxime (76%). Tuy nhiên, các chủng vi khuẩn này vẫn còn nhạy cảm cao với kháng sinh amikacin (95,5%), fosfomycin (83%) và doxycyline (75%). Bốn mươi chủng E. coli sinh ESBL đa kháng được chọn để xác định gene bla TEM, bla SHV, bla CTX-M mã hóa beta-lactamase phổ rộng bằng phương pháp PCR. Kết quả cho thấy, tỷ lệ gene bla TEM, bla CTX-M và bla SHV được phát hiện nhiều ở các chủng kiểm tra (lần lượt là 90%, 85% và 62,5% ).

Trích dẫn: Bùi Thị Lê Minh, Lưu Hữu Mãnh và Nguyễn Nhựt Xuân Dung, 2016. Tình hình nhiễm Escherichia coli sinh beta-lactamase phổ rộng trên gà bệnh ở tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Nông nghiệp (Tập 2): 6-10.

Các bài báo khác
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 1-5
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 1-5
Tải về
Số 42 (2016) Trang: 1-6
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 1-6
Tải về
12-2016 (2016) Trang: 198-202
Tạp chí: International Conference on Agricultural development in context of integration: opportunities and challenges
Ngày 28-29/4/2015 (2015) Trang: 559-564
Tạp chí: Kỹ yếu hội nghị khoa học toàn quốc chăn nuôi thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...