Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Vol. 14, No. 1 (2022) Trang: 1-10

This study aimed to evaluate the effects of sowing density and iron (Fe) coated seeds on rice grain yield, grain quality, and soil properties in saline soils in Phuoc Long district, Bac Lieu province, Vietnam. Experimental treatments include: (T1) Intact dry seed (50 kg seed/ha); (T2) Hydro-primed seed (120 kg seed/ha); (T3) Hydro-primed seed (50 kg seed/ha); (T4) Hydro-primed then sprouted seed (50 kg seed/ha); (T5) Fe-coated dry seed (50 kg seed/ha); (T6) Fe-coated hydro-primed seed (120 kg seed/ha); (T7) Fe-coated hydro-primed seed (50 kg seed/ha); (T8) Fe-coated hydro-primed seed which was sprouted before sowing (50 kg seed/ha); (T9) Hydro-primed then sprouted seed (120 kg seed/ha); (T10) Transplanting (50 kg seed/ha). The results indicated that applying Fe-coated seeds significantly increased tiller number at 45 and 60 DAS compared to free-Fe-coated seeds and transplanting treatments. There was no significant difference in tiller number among treatments at harvest stage. The plant height, yield, amylose, protein contents, gel consistency, soil pH, Eh, and Fe content in soil solution among the treatments did not differ significantly. This study demonstrated that reducing seed rate, broadcasting dry seeds, and coating seeds with Fe could reduce production cost while plant growth, yield and grain quality are maintained.

Các bài báo khác
Số 42 (2016) Trang: 104-117
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 130-137
Tải về
Số 05 (2017) Trang: 150-157
Tải về
Tập 56, Số CĐ Khoa học đất (2020) Trang: 153-158
Tải về
Số 04 (2016) Trang: 52-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 94-100
Tải về
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...