Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21a (2012) Trang: 30-36
Tải về

ABSTRACT

Chattering phenomenon around sliding surface and sliding control law makes some drawbacks for control problems while using sliding mode controller. In practice, some actuators are unable to satisfy from the phenomenon. Therefore the paper presents a method using sliding mode controller with type PID (Proportional integral derivative) based sliding surface for controlling nonlinear system. The solution is proposed for reducing chattering phenomenon surrounding sliding surface and sliding control law. The algorithm is applied to control one degree of freedom robot manipulator. Simulation results are implemented basing on Simulink software of MATLAB as following: the response of one degree of freedom manipulator tracking desired signal with overshoot 0.02%, settling time 3.1s, steady-state error being not worth considering, the chattering phenomenon round sliding surface and sliding control law being completely eliminated.

Keywords: Sliding mode controller, PID, robot manipulator

Title: PID type sliding surface based sliding mode controller

TóM TắT

Hiện tượng dao động quanh mặt trượt cũng như trong luật điều khiển trượt đã gây nhiều khó khăn cho bài toán điều khiển khi sử dụng bộ điều khiển trượt. Trong thực tế, hiện tượng này có thể làm cho các thiết bị chấp hành không thể đáp ứng được. Do đó, bài báo trình bày một giải pháp sử dụng bộ điều khiển trượt để điều khiển đối tượng phi tuyến với hàm trượt được thiết kế dựa trên PID. Giải pháp trên được đề nghị nhằm giảm thiểu hiện tượng dao động quanh mặt trượt và dao động trong luật điều khiển. Giải thuật này được áp dụng để điều khiển đối tượng hệ tay máy một bậc tự do. Kết quả mô phỏng dựa trên phần mềm Simulink của MATLAB cho thấy: Đáp ứng của hệ tay máy bám theo tín hiệu mong muốn với độ vọt lố 0.02%, thời gian xác lập 3.1s, sai số xác lập không đáng kể, loại bỏ được hiện tượng dao động quanh mặt trượt và trong luật điều khiển trượt.

Từ khóa: Bộ điều khiển trượt, PID, hệ tay máy

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 1-11
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-13
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 17-26
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 25-30
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 26-32
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 263-272
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 273-282
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 46-55
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 67-74
Tải về
(2021) Trang: 186-197
Tạp chí: International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICOISSEE)
(2021) Trang: 663-668
Tạp chí: 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)
(2019) Trang: 18-22
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
(2019) Trang: 407-409
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
(2018) Trang: 1418-1423
Tạp chí: The 18th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS2018)
(2016) Trang: 1112-1117
Tạp chí: 2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016)
15 (2015) Trang: 1827-1832
Tạp chí: 2015 15th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2015)
2015 (2015) Trang: 171-176
Tạp chí: 2015 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...