Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 08 (2007) Trang: 67-74
Tải về

ABSTRACT

PI (Proportional Integral) controller is able to control a linear plant with good quality performance (fast transitional response and zero equal setting error). Therefore the controller has commonly used in industrial processes. PI controller is suitable for linear plants. With nonlinear plants, the classical controller can not insure the control quality at all equal state points. As a result, the paper presents method of using fuzzy PI controller for MIMO (Multi-input multi-output) nonlinear system and applying the way for controlling quadruple tank system. Fuzzy PI controller is built by using Madani fuzzy model and classical PI controller. The practical results were tested with simulink of Matlab. Basing on the result, fuzzy PI indefectibly controls the nonlinear system.

Keyword: fuzzy logic, fuzzy control, nonlinear system control, system modeling, PI, PD, PID, quadruple tank

Title: A method of applying fuzzy algorithm for controlling nonlinear system-quadruple tank model

TóM TắT

Bộ điều khiển PI có khả năng điều khiển hệ thống với chỉ tiêu chất lượng tốt (đáp ứng quá độ nhanh và triệt tiêu được sai số xác lập). Do đó bộ điều khiển này được sử dụng rất phổ biến trong các quá trình công nghiệp. Bộ điều khiển PI thường áp dụng tốt đối với những đối tượng tuyến tính. Đối với các đối tượng là phi tuyến, bộ điều khiển kinh điển này không thể đảm bảo được chất lượng điều khiển tại mọi điểm làm việc. Do đó, bài báo đề cập đến giải pháp PI mờ cho hệ phi tuyến MIMO và áp dụng phương pháp này để điều khiển hệ bồn quadruple. Sử dụng mô hình mờ Mamdani kết hợp với bộ điều khiển PI kinh điển để tạo ra bộ điều khiển mờ PI. Kết quả thí nghiệm được kiểm chứng bằng phần mềm mô phỏng Matlab. Thực nghiệm cho thấy bộ điều khiển PI mờ có thể điều khiển tốt đối tượng phi tuyến hệ MIMO.

Từ khoá: logic mờ, điều khiển mờ, điều khiển hệ phi tuyến, mô hình hóa hệ thống, PI, PD, PID, quadruple tank

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 1-11
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-13
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 17-26
Tải về
Số 27 (2013) Trang: 25-30
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 26-32
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 263-272
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 273-282
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 30-36
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 46-55
Tải về
(2021) Trang: 186-197
Tạp chí: International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICOISSEE)
(2021) Trang: 663-668
Tạp chí: 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)
(2019) Trang: 18-22
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
(2019) Trang: 407-409
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
(2018) Trang: 1418-1423
Tạp chí: The 18th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS2018)
(2016) Trang: 1112-1117
Tạp chí: 2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016)
15 (2015) Trang: 1827-1832
Tạp chí: 2015 15th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2015)
2015 (2015) Trang: 171-176
Tạp chí: 2015 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...