Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 25-30
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 20/02/2013

Ngày chấp nhận: 19/08/2013

 

Title:

Synchronization for Lorenz chaotic system using sliding mode controller

Từ khóa:

Bộ điều khiển trượt, hệ Lorenz, hệ chaotic

Keywords:

Sliding mode controller, Lorenz sysem, chaotic system

ABSTRACT

This paper proposes a method for synchronizing Lorenz chaotic system consisting of one master and one slave. Sliding mode controller (SMC) is used to synchronize the above system. Moreover a Lyapunov function candidate is applied to ensure the stability of the system and adaptivity of the controller. The above proposed algorithm is developed basing on Simulink of MATLAB. The simulation result demonstrated for synchronization between the master and slave system is approximately 99.94%. This research work is the initial basis results for studying about the synchronization of  a system with many masters and many slaves.

TóM TắT

Bài báo này đề nghị một giải pháp nhằm đồng bộ hóa hệ chaotic Lorenz gồm một chủ và một tớ. Bộ điều khiển trượt SMC (Sliding mode controller) được dùng để thực hiện việc đồng bộ hệ này. Bên cạnh đó, lý thuyết ổn định Lyapunov được áp dụng nhằm đảm bảo tính ổn định của hệ thống cũng như tính thích nghi của bộ điều khiển nêu trên. Giải thuật này được xây dựng trên phần mềm Simulink của MATLAB. Dựa trên kết quả mô phỏng, sự đồng bộ giữa hệ chủ và tớ đạt 99.94%. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở ban đâ?u để nghiên cứu sự đồng bộ của hê? nhiê?u chu? va? nhiê?u tơ?.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 1-11
Tải về
Tập 55, Số 1 (2019) Trang: 1-13
Tải về
Số 19a (2011) Trang: 17-26
Tải về
Tập 55, Số 2 (2019) Trang: 26-32
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 263-272
Tải về
Số 15a (2010) Trang: 273-282
Tải về
Số 21a (2012) Trang: 30-36
Tải về
Số 15b (2010) Trang: 46-55
Tải về
Số 08 (2007) Trang: 67-74
Tải về
(2021) Trang: 186-197
Tạp chí: International Conference on Innovations in Social Sciences Education and Engineering (ICOISSEE)
(2021) Trang: 663-668
Tạp chí: 2020 IEEE Eighth International Conference on Communications and Electronics (ICCE)
(2019) Trang: 18-22
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
(2019) Trang: 407-409
Tạp chí: 15th International Conference on Multimedia Information Technology and Applications(MITA2019)
(2018) Trang: 1418-1423
Tạp chí: The 18th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS2018)
(2016) Trang: 1112-1117
Tạp chí: 2016 16th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2016)
15 (2015) Trang: 1827-1832
Tạp chí: 2015 15th International Conference on Control, Automation and Systems (ICCAS 2015)
2015 (2015) Trang: 171-176
Tạp chí: 2015 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...