Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 38-51
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 21/02/2019
Ngày nhận bài sửa: 05/04/2019

Ngày duyệt đăng: 29/08/2019

 

Title:

Application of Fuzzy-TOPSIS in evaluating and selecting supplier

Từ khóa:

Đánh giá nhà cung ứng, hệ số mờ, lựa chọn nhà cung ứng, mô hình TOPSIS quản lý chuỗi cung ứng

Keywords:

Fuzzy set, supply chain management, supplier evaluation, supplier selection, TOPSIS

ABSTRACT

Supplier selection can be considered as one of the most important action, which contributes to the success of supply chain management in a company. To select appropriate suppliers, business owners need to use systematic and effective approaches. This study proposes an integrated approach of Fuzzy-TOPSIS to evaluate suppliers. The methodology allows of objective supplier evaluation under consideration of different criteria in an uncertainty environment. A case study in Thanh Phu Plastic Packaging Company was applied to illustrate the proposed methodology. The result allows companies to select appropriated suppliers to improve business performance as well as supply chain performance.

TÓM TẮT

Lựa chọn nhà cung ứng là một trong những công tác quan trọng góp phần vào sự thành công trong quản trị chuỗi cung ứng của một doanh nghiệp. Để lựa chọn nhà cung ứng phù hợp, doanh nghiệp cần sử dụng các phương pháp đánh giá hệ thống và hiệu quả. Nghiên cứu này đề xuất sử dụng mô hình tích hợp Fuzzy-TOPSIS để đánh giá và xếp hạng các nhà cung ứng. Mô hình cho phép sử dụng đồng thời nhiều tiêu chí để đánh giá các nhà cung ứng trong môi trường bất định một cách khách quan. Một ví dụ tại Công ty TNHH Bao bì nhựa Thành Phú được áp dụng để minh họa cho mô hình đề xuất. Kết quả xếp hạng giúp doanh nghiệp lựa chọn được nhà cung ứng phù hợp nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như hiệu quả chuỗi cung ứng.

Trích dẫn: Trần Thị Thắm, Nguyễn Trọng Trí Đức, Nguyễn Thị Lệ Thủy và Nguyễn Thắng Lợi, 2019. Ứng dụng Fuzzy TOPSIS trong đánh giá và lựa chọn nhà cung ứng. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(4A): 38-51.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 114-121
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 37-48
Tải về
(2022) Trang: 44-51
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
(2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
(2022) Trang: 201-209
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế về Logistics và kỹ thuật công nghiệp (ICLIE-2022) tại TPHCM Ngày 13/11/2022
(2022) Trang: 288-294
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế về Logistics và kỹ thuật công nghiệp (ICLIE-2022) tại TPHCM Ngày 13/11/2022
20 (2021) Trang: 82-95
Tạp chí: Industrial Engineering & Management Systems
13 (2021) Trang: 240-274
Tạp chí: International journal of Applied Management Science
(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: International Conference on Logistics and Industrial Engineering (ICLIE)
28 (1) (2017) Trang: 84-125
Tạp chí: International Journal of Logistic Systems and Management
1 (2016) Trang: 354-361
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...