Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
03 (2017) Trang: 148-152
Tạp chí: Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
Liên kết:

Khi cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, việc nhận ra tầm quan trọng của những năng lực cốt lõi giúp các công ty nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Nghiên cứu này giới thiệu mô hình tích hợp của mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và phương pháp triển khai chức năng chất lượng (QFD), để đánh giá sự ảnh hưởng của nguồn lực chuỗi cung ứng lên hiệu quả kinh doanh. SEM được sử dụng để phân tích quan hệ giữa nguồn lực chuỗi cung ứng, lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Dựa trên kết quả của mô hình SEM, phương pháp QFD được áp dụng để đánh giá mức độ quan trọng của các nguồn lực chuỗi cung ứng. Ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam được sử dụng để minh họa cho mô hình đề xuất. Kết quả cho thấy nguồn lực chuỗi cung ứng ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả kinh doanh thông qua lợi thế cạnh tranh. Trong ba nguồn lực chuỗi cung ứng, Tích hợp chuỗi cung ứng là yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào sự thành công của doanh nghiệp.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 114-121
Tải về
Tập 56, Số 1 (2020) Trang: 37-48
Tải về
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 38-51
Tải về
(2022) Trang: 44-51
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
(2022) Trang: 1-7
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng lần Việt Nam lần thứ 2
(2022) Trang: 201-209
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế về Logistics và kỹ thuật công nghiệp (ICLIE-2022) tại TPHCM Ngày 13/11/2022
(2022) Trang: 288-294
Tạp chí: Hội thảo khoa học quốc tế về Logistics và kỹ thuật công nghiệp (ICLIE-2022) tại TPHCM Ngày 13/11/2022
20 (2021) Trang: 82-95
Tạp chí: Industrial Engineering & Management Systems
13 (2021) Trang: 240-274
Tạp chí: International journal of Applied Management Science
(2017) Trang: 32-35
Tạp chí: International Conference on Logistics and Industrial Engineering (ICLIE)
28 (1) (2017) Trang: 84-125
Tạp chí: International Journal of Logistic Systems and Management
1 (2016) Trang: 354-361
Tạp chí: Kỷ yếu hội thảo câu lạc bộ Khoa học-Công nghệ các trường đại học Kỹ thuật lần thứ 48
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...