Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 02/07/2020

Ngày nhận bài sửa: 12/08/2020

Ngày duyệt đăng: 28/12/2020

 

Title:

The prevalence of pathogenic genes and genetic relationship of Salmonella Weltevreden and Salmonella Typhimurium isolated from pigs, environment, and wild animals in Vinh Long province

Từ khóa:

Heo, gene độc lực, quan hệ di truyền, S. Typhimurium, S. Weltevreden, Vĩnh Long

Keywords:

Genetic relationship, S. Typhimurium, S. Weltevreden, swine, Vinh Long, virulent genes

ABSTRACT

The study was conducted the presence of virulent genes and genetic relationship of S. Weltevreden and S. Typhimurium in pigs, husbandry environment, and wild animals in Vinh Long province. The PCR assay was used for determing the prevalence of pathogenic genes in 22 S. Weltevreden isolates and 19 S. Typhimurium isolates. The results of PCR showed the presence of 6/6 virulent genes surveyed from the two strains, in which gene sopB occupied the highest proportion in both S. Weltevreden (81.82%) and S. Typhimurium (94.74%). The ERIC-PCR method was done to clarify the genetic relationship of S. Weltevreden and S. Typhimurium, it indicated that S. Weltevrenden and S. Typhimurium isolates showed a relatively close genetic relationship. S. Weltevreden strains showed high phenotype diversity (21 phenotypes) and cross-infection through feces, waste water, cockroaches and especially from lizards which were considered as concerned hosts. S. Typhimurium strains also showed phenotype diversity (17 phenotypes) and cross-contamination through feces, insects such as flies and ants.

TÓM TẮT

Nghiên cứu nhằm khảo sát sự hiện diện của gene độc lực và quan hệ di truyền của hai chủng   S. Weltevreden và S. Typhimurium phân lập trên heo, môi trường và động vật hoang dã tại tỉnh Vĩnh Long. Kỹ thuật PCR được sử dụng để xác định sự hiện diện của các gene độc lực trên 22 chủng S. Weltevreden và 19 chủng S. Typhimurium. Kết quả cho thấy có sự hiện diện 6/6 gene độc lực được khảo sát trên hai chủng vi khuẩn này, trong đó gene sopB chiếm tỷ lệ cao nhất ở cả S. Weltevreden (81,82%) và S. Typhimurium (94,74%). Ứng dụng phương pháp ERIC-PCR trong nghiên cứu này để xác định mối quan hệ di truyền của các chủng S. Weltevreden và S. Typhimurium cho thấy các chủng phân lập được có mối quan hệ di truyền tương đồng khá cao. Các chủng S. Weltevreden đa dạng với 21 kiểu hình và có khả năng vấy nhiễm qua phân, nước thải, gián và đặc biệt từ thằn lằn là loài động vật trung gian đáng quan tâm. S. Typhimurium cũng có sự đa dạng về kiểu hình di truyền (17 kiểu hình) và có thể nhiễm qua phân, côn trùng như ruồi, kiến.

Trích dẫn: Lý Thị Liên Khai, Nguyễn Khánh Thuận, Nguyễn Đăng Khoa và Lâm Ngọc Điệp, 2020. Khảo sát gene mã hóa độc lực và quan hệ di truyền của vi khuẩn Salmonella weltevreden và Salmonella Typhimurium phân lập trên heo, môi trường và động vật hoang dã tại tỉnh Vĩnh Long. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(6B): 104-111.

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...