Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 21b (2012) Trang: 87-96
Tải về

ABSTRACT

A study was conducted on dairy cows, dogs and rats in and around Song Hau Food Processing Joint Stock Corporation by using Microscopic Agglutination Test (MAT) with 23  Leptospira serovars. Leptospira trains was found in highest rate in rats (55.55%, followed in dogs (40.47%) and lowest in dairy cows (22.61%).  Leptospira positive rate from dairy cow and dog age groups were not significant difference. There was no significant difference of Leptospira infected rate in dogs and rats by sex. In dairy cow,  most of samples were positive at titer from 1:100 to 1:400, in rats from 1:100 to 1:200, in dogs 1:100.  In rat, there were highest number of serovars (22 serovars), in dairy cow (16 serovars), in dog (11 serovars). All of serovars, which we found in dairy cows and dogs, were also found simultaneously in rats. Leptospira serovars mix-infection was found diversity such as  in rat (2-6 serovars per each), in dairy cows and dogs (2-3 serovars per each). Out of 22 serovars, there were 9 serovars that found in dairy cows, dogs and rats simultaneously. Rats were carrier and secretion of Leptospira, especially, 6 serovars as L. bataviae bataviae Van Tienen, L. ballum castellonis castellon 3, L. pyrogenes pyrogenes Salinem, icterohaemorrhagiae Tonkini LT9668, L. sejroe hardjo Hardljoprajitno, L. tarassovi tarassovi Mitis Johnson. Rats may be a source of Leptospira distribute to cows and dogs in this farm, with R2 (0.77).

Keywords: Leptospira, dairy cow, dog, rat, Song Hau

Title: The survey of Leptospira on dairy cow, dog and rat at dairy farm in Song Hau food processing joint stock corporation

TóM tă?t

Đề tài được nghiên cứu trên đàn bo? sư?a, cho? va? chuô?t tại tra?i chăn nuôi và quanh khu vư?c cu?a công ty cổ phần thuỷ sản Sông Hậu bă?ng phương pha?p vi ngưng kê?t vơ?i 23 chu?ng kha?ng nguyên Leptospira. Tỷ lệ nhiễm Leptospira ở trại chăn nuôi bò sữa cao nhất tìm thấy trên chuột (55,55%), kế đến là chó (40,46%) và thấp nhất ở đàn bò sữa (22,61%). Tỷ lệ nhiễm Leptospira trên bo? và chó không phụ thuộc vào lứa tuổi. Tỷ lệ nhiễm Leptospira trên cho? và chuô?t không phụ thuộc vào giới tính.  Ơ? bo? phâ?n lơ?n mâ?u dương ti?nh ơ? hiê?u gia? tư? 1:100 đến 1:400, 1:100 đến 1:200 ơ? chuô?t, 1:100 phô? biê?n ơ? cho?. Số chủng Leptospira nhiễm nhiều nhất (22 chủng) phát hiện trên chuột, ở bò (16 chủng), chó (11 chủng). Tất cả các chủng Leptospira phổ biến trên bò sữa và chó đều có trên chuột. Các chủng Leptospira nhiễm ghép trên cùng một cá thể rất đa dạng và phong phú, chuột nhiễm ghép từ 2 -6 chủng, bò và chó chỉ nhiễm ghép 2 đến 3 chủng. Trong 22 chủng, có 9 chủng đồng thời cùng được phát hiện trên bò sư?a, chó và chuột. Chuột là vật có khả năng mang và bài thải mầm bệnh Leptospira, đặc biệt đáng chú ý là 6 chủng: L. bataviae bataviae Van Tienen, L. ballum castellonis castellon 3, L. pyrogenes pyrogenes Salinem,  icterohaemorrhagiae Tonkini LT9668, L. sejroe hardjo Hardljoprajitno, L. tarassovi tarassovi Mitis Johnson. Chuột có thể là nguồn làm lây nhiễm Leptospira cho bo? va? chó trong tra?i bò sữa với hệ số tương quan R2 (0,77).

Từ khóa: Leptospira, bò sữa, chó, chuột, Sông Hậu

Các bài báo khác
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 1-8
Tải về
Tập 56, Số 6 (2020) Trang: 104-118
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 47-56
Tải về
Số Nông nghiệp 2014 (2014) Trang: 53-62
Tải về
Số Nông nghiệp 2016 (2016) Trang: 61-68
Tải về
Số 16b (2010) Trang: 69-79
Tải về
Số 39 (2015) Trang: 7-17
Tải về
Vol. 11, No. 2 (2019) Trang: 9-15
Tải về
Tập 54, Số CĐ Nông nghiệp (2018) Trang: 90-97
Tải về
Số 4 (2017) Trang: 46-58
Tạp chí: Tạp chí khoa học kỹ thuật Thú y chuyên đề thú nhỏ
số 6 (2013) Trang: 208-213
Tạp chí: Proceedings Food safety &Food quality in Southeast Asia.
1 (2013) Trang: 9
Tạp chí: Proceeding 6 th asian pig veterinary society congress
6 (2012) Trang: 29
Tạp chí: Khoa học Kỹ thuật Thú y
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...