Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
8 (2022) Trang: 1-13
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến
Liên kết:

Mục tiêu của nghiên cứu là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham gia bảo
hiểm cây lúa của nông hộ tại Đồng bằng sông Cửu Long với bằng chứng thực nghiệm tại hai
tỉnh được chọn lựa thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp là An Giang và Đồng Tháp. Số
liệu thu thập thông qua phiếu khảo sát 822 nông hộ tại tỉnh An Giang và Đồng Tháp, trong
đó có 299 hộ có tham gia bảo hiểm cây lúa, và 523 hộ không có tham gia bảo hiểm cây lúa.
Mô hình hồi quy probit được sử dụng để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tham
gia bảo hiểm cây lúa của nông hộ trong mẫu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng giới
tính, tuổi, trình độ học vấn, thành viên hộ có tham gia làm việc cho các cơ quan nhà nước,
vay vốn, thông tin bảo hiểm, năng suất, hộ trồng lúa thuộc vùng đê bao khép kín có ảnh hưởng
đến quyết định tham gia bảo hiểm nông nghiệp của nông hộ trồng lúa. Trên cơ sở phân tích,
một số hàm ý chính sách được đề xuất nhằm triển khai và mở rộng chương trình bảo hiểm
cây lúa nói riêng và bảo hiểm nông nghiệp nói chung, từ đó, giúp chia sẻ và bù đắp thiệt hại
và góp phần ổn định thu nhập, an sinh xã hội đối với nông hộ.


Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 151-165
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...