Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
242 (2017) Trang: 80-88
Tạp chí: Kinh tế và Phát triển
Liên kết:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế địa phương. Kết quả nghiên cứu cho thấy chuyển dịch cơ cấu lao động nội ngành công nghiệp theo hướng giảm khu vực kinh tế nhà nước đồng thời tăng khu vực tư nhân và đầu tư nước ngoài tại Cần Thơ có tác động trực tiếp đến tăng trưởng của ngành trong giai đoạn 2004 -2014. Trong đó, xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động sang khu vực tư nhân đóng góp tích cực nhất đến tăng trưởng năng suất lao động. Bên cạnh đó, tăng trưởng lao động có tác động tích cực hơn đến tăng trưởng giá trị công nghiệp so với đầu tư nguồn vốn, điều này chứng tỏ các ngành công nghiệp chiếm dụng lao động vẫn còn đóng góp quan trọng vào tăng trưởng giá trị sản xuất của ngành. Tuy nhiên, mức tác động của tăng trưởng lao động đến tăng trưởng của ngành công nghiệp chỉ ở mức gia tăng giá trị sản xuất hơn là năng suất lao động ngành

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 151-165
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...