Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 19/06/2019

Ngày nhận bài sửa: 09/08/2019

Ngày duyệt đăng: 31/10/2019

 

Title:

Access to loan program for social houses: An empirical study in Can Tho

Từ khóa:

Chương trình cho vay, nhà ở xã hội, số tiền vay, tiếp cận vay vốn

Keywords:

Access to credit, loan amount, loan program, social houses

ABSTRACT

Access to loan program for social houses attracts people’s attention but not many studies focused on this subject. This paper aims to analyze factors affecting accessibility to the loan program for social houses in Can Tho city. The results from Heckman 2-step model showed that marriage, academic level, income, number of dependents, and unofficial loans significantly influence low income borrowers’ accessibility to bank loans for social houses in Can Tho city. Meanwhile, factors affecting the amount of loans for social houses for low-income people include age, gender, marriage, income, equity gearing and construction area. The results also showed that access to bank loans for social houses by low-income people positively associates with the loan amount. Based on the results, some recommendations to promote low income borrowers accessibility to bank loans for social houses in Can Tho City include mobilizing capital from domestic and foreign sources to supply long-term loans for the low income borrowers, and reforming administrative procedures related to bank loans for investment in construction and purchase of social houses.

TÓM TẮT

Tiếp cận chương trình cho vay mua nhà ở xã hội được người dân đặc biệt quan tâm nhưng có ít nghiên cứu về vấn đề này ở Việt Nam. Bài viết này phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và lượng vốn vay từ chương trình cho vay mua nhà ở xã hội ở thành phố Cần Thơ. Kết quả ước lượng từ mô hình Heckman cho thấy các yếu tố như: hôn nhân, trình độ học vấn, thu nhập, số người phụ thuộc, vay không chính thức có ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng để mua nhà ở xã hội của người thu nhập thấp. Các yếu tố ảnh hưởng đến số tiền vay mua nhà ở xã hội của người thu nhập thấp bao gồm: tuổi, giới tính, hôn nhân, thu nhập, tỷ lệ vốn tự có, diện tích xây dựng. Kết quả còn cho thấy khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng để mua nhà ở xã hội của người thu nhập thấp có tương quan thuận với số tiền vay. Do vậy, các giải pháp huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước cho người thu nhập thấp vay vốn với thời gian dài, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến vay vốn ngân hàng để đầu tư xây dựng và mua nhà ở xã hội cần thực hiện để hiện thực hóa chương trình cho vay mua nhà ở xã hội tại thành phố Cần Thơ.

Trích dẫn: Phan Đình Khôi, Nguyễn Trung Đông và Trương Thị Thúy Hằng, 2019. Tiếp cận chương trình cho vay mua nhà ở xã hội: Nghiên cứu thực nghiệm ở Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 55(5D): 82-90.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 151-165
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...