Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 19/09/2016

Ngày chấp nhận: 28/02/2017

 

Title:

Micro-factors affecting credit risk in state owned join-stock commercial banks in Hau Giang

Từ khóa:

Rủi ro tín dụng, ngân hàng TMCP sở hữu nhà nước, logit đa thức, Hậu Giang

Keywords:

Credit risk, Hau Giang, loan, multinomial logit, state-owned commercial banks

ABSTRACT

This paper is aimed to analyze micro-factors that affect credit risks in state-owned commercial banks in Hau Giang province by using data collected from 316 observations from five banks. Both binary logit and multinomial logit models were used to estimate factors affecting credit risks. The results showed that the multinomial logit outperformed the binary logit. At credit risk level 1, five factors affecting credit risks of commercial banks include collaterals, loan purpose, borrowers’ loan history, main source of income for repayment, and loan inspection and supervision. At credit risk level 2, factors affect credit risks of commercial banks including all as at the level 1 and borrower’s financial ability, and experience of bank’s staff.

TÓM TẮT

Bài viết này phân tích các yếu tố kinh tế vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) có sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang dựa trên số liệu được thu thập từ 316 quan sát của 5 ngân hàng. Cả hai mô hình logit nhị thức và logit đa thức được sử dụng để ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng. Kết quả phân tích cho thấy mô hình logit đa thức cho phép giải thích tốt hơn mô hình logit nhị thức. Ở mức độ rủi ro 1, các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các NHTMCPNN bao gồm: tài sản đảm bảo, sử dụng vốn vay, lịch sử vay vốn của khách hàng, ngành nghề chính tạo ra thu nhập, và kiểm tra giám sát vốn vay. Ở mức độ rủi ro 2, các yếu tố có ý nghĩa bao gồm năm yếu tố ở mức độ rủi ro 1 cộng với khả năng tài chính của khách hàng và kinh nghiệm cán bộ tín dụng.

Trích dẫn: Phan Đình Khôi và Nguyễn Việt Thành, 2017. Các yếu tố vi mô ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng: Trường hợp các ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu nhà nước ở Hậu Giang. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 48d: 104-111.

Các bài báo khác
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 151-165
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...