Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
223 (2016) Trang: 80-89
Tạp chí: Kinh tế và Phát Triển

Nghiên cứu này đánh giá tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm tôm nuôi đến thu nhập của các hộ nuôi tôm ở Bạc Liêu sử dụng phương pháp phân tích điểm xu hướng (PSM). Kết quả cho thấy chương trình bảo hiểm nuôi tôm có tác động tích cực đến thu nhập của hộ tham gia bảo hiểm nuôi tôm. Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra rằng các đặc điểm quan sát được của hộ như là trình độ học vấn của chủ hộ, diện tích ao nuôi, tham gia tập huấn kỹ thuật, thông tin về chương trình bảo hiểm nuôi tôm, và có thành viên trong gia đình làm việc ở địa phương có ý nghĩa trong mô hình đánh giá tác động của chương trình bảo hiểm nuôi tôm. Các giải pháp nhằm góp phần cải thiện tác động của chương trình thí điểm bảo hiểm nuôi tôm trên địa bàn bao gồm: (i) phổ biến sản phẩm bảo hiểm nuôi tôm; và (ii) hoàn thiện công tác đánh giá rủi ro. Bên cạnh đó, giải pháp kết hợp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nuôi tôm bao gồm: chất lượng con giống, đầu tư nâng cấp hệ thống kênh mương, hoàn thiện các công trình thủy lợi phục vụ hoạt động nuôi tôm, và tăng cường hỗ trợ kỹ thuật nuôi tôm.

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 151-165
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...