Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 40 (2015) Trang: 50-57
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận:15/06/2015

Ngày chấp nhận: 29/10/2015

Title:

Factors influencing customers’ satisfaction to saving services: The case of Agribank Binh Minh, Vinh Long

Từ khóa:

Chất lượng dịch vụ, mức độ hài lòng, dịch vụ gửi tiết kiệm, Agribank

Keywords:

Service quality, satisfaction, saving services, Agribank

 

ABSTRACT

Research on customer satisfaction in the service sector is abundant but understanding customer satisfaction in banking sector remains limited. In this study, the SERQUAL model for service and Logit model with control variables were used to determine factors affecting customer satisfaction for savings services of Agribank in Vinh Long province. Data were collected through a survey of 130 customers who have savings accounts at the branch. The results showed that the four key factors affecting customer satisfaction include responsiveness, tangibility, service capacity, and assurance. Besides those, the control variable – customer’s age – negatively affects the level of customer satisfaction. Therefore, while banks have to encourage their employees to pay attention on individual customer’s age as well as to improve savings services through the four factors defined to enhance the level of customer satisfaction.

TÓM TẮT

Nghiên cứu về mối quan hệ giữa mức độ hài lòng và chất lượng dịch vụ được thực hiện khá phổ biến tuy nhiên hiểu biết về mức độ hài lòng của khách hàng trong ngành ngân hàng còn khá khiêm tốn. Nghiên cứu này vận dụng mô hình SERQUAL kết hợp với mô hình Logit và sử dụng các biến kiểm soát để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ tiền gửi tiết kiệm tại Agribank Vĩnh Long. Số liệu được thu thập thông qua phiếu khảo sát 130 khách hàng có gửi tiết kiệm tại chi nhánh. Kết quả cho thấy bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng bao gồm sự đáp ứng, cơ sở vật chất, năng lực phục vụ và sự an tâm. Bên cạnh đó, yếu tố kiểm soát – tuổi có ảnh hưởng nghịch chiều với mức độ hài lòng của khách hàng. Do đó, ngân hàng không chỉ yêu cầu nhân viên chú trọng đến độ tuổi của khách hàng trong khi thực hiện giao dịch, ngân hàng còn cần phải tích cực khuyến khích nhân viên phục vụ khách hàng tốt hơn thông qua 4 nhân tố nêu trên để nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng gửi tiết kiệm.

 

Các bài báo khác
Số 48 (2017) Trang: 104-111
Tải về
Số 28 (2013) Trang: 38-53
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tải về
Tập 55, Số 5 (2019) Trang: 82-90
Tải về
Số 35 (2014) Trang: 97-104
Tải về
Võ Thành Danh (2021) Trang: 151-165
Tạp chí: Môi trường và nông nghiệp Đồng bằng sông Cửu Long: Phân tích kinh tế
14(1) (2019) Trang: 92-103
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
11 (2017) Trang: 1-15
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: AP17Thai Conference 11th Asia-Pacific Conference on Global Business, Economics, Finance and Business Management THEME: Towards a Stable Global Economic Growth!
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, ICYREB2017
2017 (2017) Trang: 210-222
Tạp chí: International Conference for Young Researchers in Economics and Business, Đà Đẳng
(2017) Trang: 808-816
Tạp chí: Proceedings of UHD-CTU Annual Economics and Business conference, ISSN: 2472-9329 (Print) 2472-9319 (Online)
1 (2013) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: 4 international conference of economics students
1 (2013) Trang: 218
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Giải pháp khai thác tiềm năng Kinh tế-Xã hội các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long theo hướng liên kết vùng
1 (2012) Trang: 144
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Phát triển KT-XH
1 (2011) Trang: 1
Tác giả: Phan Đình Khôi
Tạp chí: Postgraduate Conference Agenda
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...