Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
(2017) Trang: 500-513
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE, JANUARY 13-14, 2017, Can Tho, Vietnam
Liên kết:

With development of digital marketing and mobile devices, mobile marketing today is a crucial strategy for enterprises to target customers. However, mobile marketing in Vietnam is still not widespread despite its potentials. Premising on this, our study focuses on examining impact of consumers’ trust and consumers’ attitude towards mobile marketing on the online purchase intention of consumers. An online survey of 210 young consumers in Can Tho city, Vietnam was conducted in 2016 to extend Theory of Reasoned Action (TRA), Technology Acceptance Model (TAM) with additional constructs such as Trust, Entertainment and Irritation. The research finding reveals that Entertainment and Irritation do not have any significant effects on consumers’ attitude and purchase intention. However, consumers’ trust, perceived usefulness and attitude towards mobile marketing are significant predictors of online purchase intention of young consumers in Vietnam. This research offers useful theoretical contribution and managerial implications for companies, marketers, software developers, application developers, practitioners to formulate their communication and electronic marketing strategies related to mobile. The study also extends applicability of TRA and TAM concerning mobile marketing in a developing country.

Các bài báo khác
30 (2018) Trang:
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
(2017) Trang: 941-944
Tạp chí: Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC) 2017 Marketing for Impact, Melbourne, Australia, 04-06 December 2017
(2015) Trang: 114-125
Tạp chí: Thương mại điện tử - Cơ hội và thách thức trong nền kinh tế hội nhập quốc tế
(2015) Trang: 51-60
Tạp chí: Liên kết phát triển du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
1 (2014) Trang: 20-29
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tại trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, 11/2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...