Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
52(1) (2017) Trang: 144-160
Tạp chí: Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP.HCM

Nghiên cứu này nhằm giới thiệu thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thương mại di động của người tiêu dùng trong bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 325 người tiêu dùng đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang. Phương pháp kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có năm nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ thương mại di động của người tiêu dùng tỉnh An Giang: (1) Tính linh hoạt, (2) Dịch vụ đa dạng, (3) Nhận thức sự hữu ích, (4) Nhận thức sự tín nhiệm và (5) Nhận thức tính dễ sử dụng. Trong đó, tính linh hoạt là yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến ý định sử dụng dịch vụ thương mại di động. Về mặt học thuật, nghiên cứu đã góp phần giới thiệu thang đo lường ý định sử dụng dịch vụ thương mại di động ở Việt Nam. Bên cạnh đó, nghiên cứu này khẳng định sự cần thiết phải mở rộng thuyết hành động hợp lý TRA và mô hình chấp nhận công nghệ TAM truyền thống trong nghiên cứu về công nghệ. Đồng thời, nghiên cứu này cung cấp một số hàm ý quản trị giúp các doanh nghiệp kinh doanh mạng viễn thông, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thương mại di động, các chuyên gia tiếp thị phát triển các chiến lược marketing và cải thiện các dịch vụ thương mại di động.

Các bài báo khác
30 (2018) Trang:
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
(2017) Trang: 941-944
Tạp chí: Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC) 2017 Marketing for Impact, Melbourne, Australia, 04-06 December 2017
(2017) Trang: 500-513
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE, JANUARY 13-14, 2017, Can Tho, Vietnam
(2015) Trang: 114-125
Tạp chí: Thương mại điện tử - Cơ hội và thách thức trong nền kinh tế hội nhập quốc tế
(2015) Trang: 51-60
Tạp chí: Liên kết phát triển du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
1 (2014) Trang: 20-29
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tại trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, 11/2014
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...