Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
1 (2014) Trang: 20-29
Tạp chí: Nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong điều kiện tự chủ tại trường Đại học Ngoại Thương, Hà Nội, 11/2014
Liên kết:

Tài chính trong trường đại học là nguồn lực quan trọng để tạo điều kiện cho các hoạt động học thuật, đào tạo và đặc biệt là nghiên cứu khoa học phát triển. Đó cũng là yếu tố góp phần thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho giáo dục đại học. Trên thế giới, việc chính phủ tăng quyền tự chủ, bao gồm tự chủ về tài chính, cho các trường đại học đang là một xu hướng chủ đạo nhằm cải cách và nâng cao chất lượng giáo dục. Vì vậy, việc đề ra các chiến lược, chính sách nhằm phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính và đánh giá quá trình sử dụng các nguồn lực này là hết sức cần thiết, giúp các trường nâng cao hiệu quả quản trị các nguồn lực tài chính và phát huy quyền tự chủ tài chính của mình. Ngày nay, phát triển bền vững về mặt tài chính được xác định là một yếu tố then chốt của giáo dục đại học châu Âu (Hiệp hội Đại học Châu Âu, 2011). Do đó, bài viết này nghiên cứu một số kinh nghiệm về quản trị tài chính và trao quyền tự chủ tài chính trong giáo dục đại học ở châu Âu, từ đó đưa ra một số đề xuất cho giáo dục đại học Việt Nam.

Các bài báo khác
30 (2018) Trang:
Tạp chí: Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics
(2017) Trang: 941-944
Tạp chí: Australian and New Zealand Marketing Academy Conference (ANZMAC) 2017 Marketing for Impact, Melbourne, Australia, 04-06 December 2017
(2017) Trang: 500-513
Tạp chí: UHD-CTU ANNUAL ECONOMICS AND BUSINESS CONFERENCE, JANUARY 13-14, 2017, Can Tho, Vietnam
(2015) Trang: 114-125
Tạp chí: Thương mại điện tử - Cơ hội và thách thức trong nền kinh tế hội nhập quốc tế
(2015) Trang: 51-60
Tạp chí: Liên kết phát triển du lịch xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...