Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 27 (2013) Trang: 1-5
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 18/02/2013

Ngày chấp nhận: 20/08/2013

 

Title:

Gene encoding Leukemia Inhibitory Factor associated with physiochemical characteristics of the blood of the castrated male pigs

Từ khóa:

Mối liên kết, đa hình di truyền, chỉ tiêu sinh lý-hóa máu, gen LIF, lợn

Keywords:

Association study, genetic polymorphism, blood physiochemical traits, LIF gene, pigs

ABSTRACT

Objectives of this study were to identify possible single-nucleotide-polymorphisms (SNPs) in candidate gene encoding Leukemia Inhibitory Factor (LIF) and to analyze probable genetic relationship between its SNP based-RFLP-marker with blood physiochemical traits in castrated males of the Yorkshire x Landrace pigs raising at the Experimental Animal Unit of Can Tho University. The results indicated that (i) a polymorphism digested by the restriction enzyme DraIII in exon 3 of the LIF gene was identified with various frequencies (AA=0.15, AB=0.73, and BB=0.12 and (ii) the significant differences between LIF genotypes and  physiochemical parameters of blood, such as number of red blood cell (RBC), hematorit HCT, number of platelet (PLT), amount of urea in blood (urea/BUN) were found (p<0.05). Expression of these observed traits was changed by aging and LIF genotypes. This study has gained basic knowledge for biological function of the blood stream, one of the main factors for absorption and metabolism in pigs.

TóM TắT

Mục tiêu nghiên cứu là để nhận diện đa hình di truyền gen mã hóa Leukemia Inhibitory Factor (LIF) và để phân tích mối quan hệ mối quan hệ đa hình di truyền và các tính trạng về sinh lý-hóa ở lợn đực thiến giống Yorkshire x Landrace nuôi tại Trại Chăn nuôi Thực nghiệm Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả chỉ ra rằng (i) đa hình di truyền được phân cắt bằng enzyme giới hạn DraIII ở exon 3 của gen LIF đã được nhận diện với tần số khác nhau (AA= 0,15, AB=0,73, and BB=0,12) và (ii) sự khác biệt có ý nghĩa thống kê được tìm thấy giữa các kiểu gen đối với một số tính trạng sinh lý-hóa máu như hồng cầu, tiểu cầu, hematorit và urea trong máu (p<0,05). Các tính trạng quan sát này được biến động theo tuổi và kiểu gen LIF. Kết quả nghiên cứu đã làm tăng kiến thức cơ bản về chức năng sinh học của máu, một trong những yếu tố chính của quá trình hấp thu và biến dưỡng ở lợn.

Các bài báo khác
Số 24b (2012) Trang: 1-7
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 114-118
Tải về
Số 26 (2013) Trang: 12-18
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tải về
Số 22c (2012) Trang: 83-95
Tải về
Số 25 (2013) Trang: 92-97
Tải về
229 (2018) Trang: 8-11
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
237 (2018) Trang: 87-92
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
217 (2017) Trang: 5-9
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
222 (2017) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: KHKT Chăn nuôi
211 (2016) Trang: 22-24
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
207 (2016) Trang: 96-98
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
205 (2016) Trang: 2-5
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
(2016) Trang: 443-455
Tạp chí: the 17th Asian-Australasian Association of Animal Production Societies Animal Science Congress, 22-25 Aug., Fukuoka, Japan
(2014) Trang: 257-265
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Hội thảo giới thiệu các tiến bộ kỹ thuật mới phục vụ đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới khu vực phía Nam
199 (2015) Trang:
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
28(9) (2015) Trang: 1354-1361
Tạp chí: Asian-Australasian Journal of Animal Sciences
195 (2015) Trang: 16-23
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
193 (2015) Trang: 9-14
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
10 (2014) Trang: 2-8
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Tạp chí KHKT Chăn nuôi
30(3) (2014) Trang: 407-414
Tạp chí: Biotechnology in Animal Husbandry
208 (2013) Trang: 286
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
206 (2013) Trang: 44
Tạp chí: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1 (2013) Trang: 879
Tạp chí: Hội nghị KHCN Sinh học toàn quốc 2013
10 (2012) Trang: 425
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 449
Tạp chí: Tạp chí Công nghệ sinh học
16 (2012) Trang: 30
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
10 (2012) Trang: 620
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 135
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học và Phát triển
10 (2012) Trang: 37
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Công nghệ Sinh học
21 (2012) Trang: 45
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Nông nghiệp & PTNT
28 (2012) Trang: 77
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Khoa học
7 (2011) Trang: 73
Tác giả: Đỗ Võ Anh Khoa
Tạp chí: Di truyền học & ứng dụng


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...