Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số Công nghệ TT 2017 (2017) Trang: 103-111
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận bài: 15/09/2017
Ngày nhận bài sửa: 10/10/2017

Ngày duyệt đăng: 20/10/2017

 

Title:

E-learning application models for supporting teaching and learning

Từ khóa:

E-learning, hỗ trợ dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục

Keywords:

E-learning, ICT in education, teaching and learning support

ABSTRACT

In the last few years, e-learning becomes an emergent learning method that several institutions in Vietnam have deployed at their organizations including Can Tho University (CTU). Until January 2017, the e-learning system of CTU (called Dokeos) serves for more than 950 lecturers and 50,000 students with more than 600 courses created to support the teaching of the lecturers. This study introduces e-learning and popular models in e-learning, which CTU is applying as a case study. The results of e-learning application in CTU indicated that it has been becoming a new channel for effective support in educating through credit system, contributing to training quality improvement of the university.

TÓM TẮT

Trong những năm gần đây, e-learning đã trở thành một phương thức học tập nổi bật được nhiều viện, trường của Việt Nam triển khai, trong đó có Trường Đại học Cần Thơ. Tính đến tháng 01/2017, hệ thống e-learning đã và đang hỗ trợ dạy và học cho khoảng 950 giảng viên và 50.000 sinh viên, học viên thuộc các hệ đào tạo trong toàn trường, với khoảng 1.600 khóa học được tạo ra nhằm hỗ trợ công tác giảng dạy của các giảng viên. Bài viết này giới thiệu về e-learning và các mô hình phổ biến trong e-learning, từ đó trình bày việc ứng dụng e-learning hỗ trợ dạy và học tại Trường Đại học Cần Thơ. Kết quả cho cho thấy e-learning đã trở thành kênh hỗ trợ hiệu quả cho công tác giảng dạy của giảng viên và tự học của sinh viên theo học chế tín chỉ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Cần Thơ.

Trích dẫn: Trần Thanh Điện và  Nguyễn Thái Nghe, 2017. Các mô hình e-learning hỗ trợ dạy và học. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. Số chuyên đề: Công nghệ thông tin: 103-111.

Các bài báo khác
Tập 55, Số 4 (2019) Trang: 29-37
Tải về
6 (2022) Trang: 381-398
Tạp chí: Journal of Information and Telecommunication
13 (2021) Trang: 167-179
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
12 (2020) Trang: 183-188
Tạp chí: The 12th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2020)
(2020) Trang: 171-178
Tạp chí: Conference on Information Technology and its Applications, Đà Nẵng, 27/11/2020
Tran Khanh Dang, Josef Küng, Makoto Takizawa, Tai M. Chung (2020) Trang: 63-77
Tạp chí: Communications in Computer and Information Science book series
5 (2020) Trang: 700-709
Tạp chí: Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal
11 (2020) Trang: 711-721
Tạp chí: International Journal of Advanced Computer Science and Applications
11814 (2019) Trang: 722-730
Tạp chí: Lecture Notes in Computer Science
(2019) Trang: 78-84
Tạp chí: The International Conference on Advanced COMPuting and Applications (ACOMP)
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...