Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 03 (2016) Trang: 133-142
Tải về

ARTICLE INFO

 

ABSTRACT

Received date: 12/08/2015

Accepted date: 08/08/2016

 

One of the earliest cultures in the Christian era, which is formed from the first to the sixth centuries in Southern Vietnam, is Oc Eo culture. The archeologist findings and historical records helped to discover main traits of Oc Eo culture, and how the culture was emerged and developed. This writing would try to touch upon these issues by combining different documents to reappear the overview picture of Oc Eo culture in Southern Vietnam. This paper, furthermore, would make clear the distribution, characteristics of Oc Eo artifacts, and discovery the life of Oc Eo inhabitants at that time. 

KEYWORDS

Oc Eo, Oc Eo Culture, Artifacts, Southern Vietnam

Cited as: Phuong, N.T.H., 2016. Oc Eo culture: A case study of Oc Eo artifacts in southern Vietnam. Can Tho University Journal of Science. Vol 3: 133-142.

Các bài báo khác
Số 05 (2017) Trang: 47-58
Tải về
Quyển 2 (2021) Trang: 1087-1096
Tạp chí: Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ XII, tại ĐH KHXH&NV, ĐHQG HCM,
(2021) Trang: 137-149
Tạp chí: Istanbul International Modern Scientific Research Congress in Istanbul, Turkey, 4-5 June, 2021
(2021) Trang: 112-118
Tạp chí: 4th International Conference on Globalization & International Relations
(2018) Trang: 73-83
Tạp chí: the 2nd International Conference on Social Sciences, Humanities and Technology
(2017) Trang: 297-309
Tạp chí: Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...