Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
2 (2018) Trang: 639-650
Tạp chí: khoa học công nghệ nông nghiệp
Liên kết:

Đề tài nhằm nhận ra các yếu tố làm suy giảm diện tích và giải pháp ổn định diện tích trồng mía. Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên kết hợp phân tầng để phỏng vấn 90 nông hộ về canh tác mía từ năm 2014 đến năm 2016. Đồng thời, nghiên cứu dùng các phương pháp thống kê mô tả, hồi quy tuyến tính và SWOT để phân tích. Kết quả cho thấy nông dân có lợi nhuận thấp, diện tích giảm mạnh qua các năm, các yếu tố ảnh hưởng đến suy giảm diện tích trồng mía là độ chữ đường, đất nhiễm mặn, có tham gia tập huấn, thiếu lao động và sử dụng giống cũ. Qua đó, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm ổn định diện tích vùng nguyên liệu mía đường.

Các bài báo khác
Số 44 (2016) Trang: 106-113
Tải về
Số 44 (2016) Trang: 137-145
Tải về
(2020) Trang: 79-93
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
(2020) Trang: 63-78
Tạp chí: Đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển Nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ thực phẩm, Trường đại học Văn Lang, 12/12/2020
(2018) Trang: 157-165
Tạp chí: Kinh tế trẻ 2018, Đại học mở Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019
(2016) Trang: 266-269
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa hoc thường niên, Đại học Thủy Lợi, tháng 11/2016
2 (4) (2016) Trang: 33-39
Tác giả: Trần Thanh Dũng
Tạp chí: Khoa học trẻ
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...