Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
14/2017 (2017) Trang: 3-10
Tạp chí: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Liên kết:

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá tác động của khu công nghiệp (KCN) đến sự thay đổi thu nhập của hộ dân bị thu hồi đất. Số liệu của nghiên cứu được thu thập từ 120 hộ gia đình bị thu hồi đất phục vụ xây dựng KCN Hoà Phú, tỉnh Vĩnh Long. Các phương pháp thống kê mô tả, phân tích hồi qui binary logistic được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có sự thay đổi đáng kế về các nguồn lực sinh kế của cộng đồng sau khi bị thu hồi đất. Tuy nhiên, tổng thu nhập của hộ dân không có sự thay đổi nhiều sau khi bị thu hồi đất. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự thay đổi thu nhập của hộ dân bị thu hồi đất là trình độ học vấn của chủ hộ, số lao động trong hộ, tỷ lệ người phụ thuộc, diện tích đất bị thu hồi, phương án sử dụng tiền đền bù, tham gia làm việc tại KCN. Nghiên cứu còn đề xuất một số khuyến nghị nhằm ổn định sinh kế, nâng cao thu nhập cho cộng đồng dân cư bị thu hồi đất. 

Các bài báo khác
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...