Đăng nhập
 
Tìm kiếm nâng cao
 
Tên bài báo
Tác giả
Năm xuất bản
Tóm tắt
Lĩnh vực
Phân loại
Số tạp chí
 

Bản tin định kỳ
Báo cáo thường niên
Tạp chí khoa học ĐHCT
Tạp chí tiếng anh ĐHCT
Tạp chí trong nước
Tạp chí quốc tế
Kỷ yếu HN trong nước
Kỷ yếu HN quốc tế
Book chapter
Bài báo - Tạp chí
Số 33 (2014) Trang: 1-10
Tải về

Thông tin chung:

Ngày nhận: 23/04/2014

Ngày chấp nhận: 29/08/2014

Title:

Financial performance assessment of two mango production models in Dong Thap

Từ khóa:

Xoài, thực hành truyền thống, tiêu chuẩn GAP, hiệu quả sản xuất

Keywords:

Mango, traditional practice, GAP standard, production efficiency

ABSTRACT

The study uses data from interviewing 200 farm households cultivating mango in Dong Thap province. The sample consists of 134 farmers cultivating mango by traditional model and 66 farmers cultivating mango by GAP standard model (Good Agriculture Practice). The objective of the study are to assess the financial performance of two mango production models and suggest some solutions to improve mango production efficiency for farmers in Dong Thap province. The results of study showed that the mango production with model GAP standard had revenue, profit and financial indexes more efficient than production with model traditional mango. Through multiple regression analysis, the mango production of farmers are influenced by the following factors: investment costs, mango acreage, number of days of family labor, planting density, using wrap fruit. Study also proposed 2 groups solution: (i) development team producing solutions, (ii) group consumed product solutions to improve the efficiency of production and consumption for mango of farmers.

TóM TắT

Bài nghiên cứu sử dụng số liệu từ cuộc phỏng vấn 200 nông dân trồng xoài tại tỉnh Đồng Tháp, trong đó có 134 nông hộ trồng xoài theo mô hình truyền thống và 66 nông hộ trồng xoài của mô hình tiêu chuẩn GAP (Thực hành nông nghiệp tốt). Mục tiêu của nghiên cứu nhằm đánh giá hiệu quả tài chính của hai mô hình sản xuất xoài theo GAP và truyền thống, và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân trồng xoài tại tỉnh Đồng Tháp. Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sản xuất xoài theo mô hình tiêu chuẩn GAP có doanh thu, lợi nhuận và chỉ số tài chính có hiệu quả cao hơn so với mô hình sản xuất xoài truyền thống. Thông qua phân tích mô hình hồi quy đa biến, sản xuất xoài của nông dân bị tác động bởi các yếu tố: chi phí đầu tư, diện tích xoài, số ngày công lao động gia đình, mật độ trồng, sử dụng bao trái. Nghiên cứu cũng đề xuất 2 nhóm giải pháp: nhóm (i) các giải pháp phát triển sản xuất, và (ii) giải pháp nhóm tiêu thụ sản phẩm để nâng cao hiệu quả sản xuất và tiêu thụ xoài của nông dân.

Các bài báo khác
Tập 54, Số 4 (2018) Trang: 212-219
Tải về
Số 30 (2014) Trang: 42-50
Tải về
(2022) Trang: 225-237
Tạp chí: 2. I NTERNATI ONAL SI I RT CONFERENCE ON SCI ENTI FI C RESEARCHES
(2022) Trang: 1261-1275
Tạp chí: CUKUROVA 9th International Science Researches Conference
(2022) Trang: 213-225
Tạp chí: AHIEVRAN 2nd International Conference on Scientific Research
(2015) Trang: 152-165
Tạp chí: Hội nghị khoa học Bảo vệ Thực vật toàn quốc 2015, tại trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh tháng 11 năm 2015
(2015) Trang: 80-95
Tạp chí: Phát triển nguồn nhân lực ở đồng bằng sông Cửu Long (Human resources for the future of the Mekong Delta 0f Vie65tnam). Cần Thơ, ngày 5 tháng 11 năm 2015. Hợp tác giữa Đại học Cần Thơ (CTU) và đại học RMIT Úc.
8 (2014) Trang: 122-146
Tạp chí: 8th International Conference. Asian Society of Agricultural Economists. Theme: Viability of Farmers in Asia. 15-17 October 2014 at BRAC Center for Developmet management (BCDM) Savar, Dhaka, Bangladesh
 


Vietnamese | English


 
 
Vui lòng chờ...